Trang chủ >> Y TẾ HỌC ĐƯỜNG

V/v: Kiểm tra công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết trong trường học

9/5/2017 6:02:32 AM

UBND quËn hµ §«ng

phßng gi¸o dôc & §µo t¹o

––––––––––––

 

             Số:    872   /PGD&ĐT                    

V/v: Kiểm tra công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết trong trường học

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––

 

Hà Đông, ngày  31   tháng   8    năm 2017

 

 

       Kính gửi : Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS

 

             Thực hiện Quyết định số 4255/QĐ-SGD&ĐT ngày 21/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết ngành GD&ĐT; Công văn số 2707/YTDP-SKMT ngày 31/8/2017 của Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội v/v giám sát tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết trong trường học; Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường mầm non, tiểu học, THCS thực hiện một số nội dung như sau:

 

I. Đoàn kiểm tra của Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội

1. Nội dung kiểm tra

Kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại trường học, bao gồm:

            - Công tác tổ chức, chỉ đạo

            - Vệ sinh môi trường, vệ sinh lớp học

            - Vệ sinh nguồn nước ăn uống, sinh hoạt

            - Công tác phòng chống dịch bệnh

2. Thời gian: 14h00, ngày 14/9/2017

3. Thành phần đoàn kiểm tra.

          - Trung tâm y tế Dự phòng Hà Nội

          - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông

          - Trung tâm y tế quận Hà Đông

II. Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

1. Nội dung kiểm tra

Kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại trường học, bao gồm:

            - Công tác tổ chức, chỉ đạo

            - Vệ sinh môi trường, vệ sinh lớp học

            - Vệ sinh nguồn nước ăn uống, sinh hoạt

            - Công tác báo cáo về tình hình sốt xuất huyết tại trường

            - Công tác tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết

            - Phỏng vấn học sinh, giáo viên kiến thức về sốt xuất huyết

2. Thời gian: Kiểm tra đột xuất trong tháng 9-10-11/2017.

3. Thành phần đoàn kiểm tra.

          - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

          - Trung tâm y tế Dự phòng Hà Nội

          - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông

         

Nhận được công văn này, phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường chuẩn bị báo cáo, hồ sơ và các điều kiện đón đoàn./.

 

Nơi nhận:

- Như đề gửi;

- Lãnh đạo PGD&ĐT

- Lưu: VT

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Đã ký

 

 

 

Bạch Ngọc Lợi

 

 

 

Thư viện video

Tuyên truyền về An toàn giao thông

Thảm họa tai nạn giao thông Việt Nam - con số biết nói

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 1

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 2

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay: 513

Hôm qua: 541

Tổng số lượt người truy cập1,157,260

Đang online
135

website trường trung học cơ sở lê lợi

Địa chỉ: 160 Lê Lợi - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 33 825 092 - (84-4) 33 825 092