Trang chủ >> VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

V/v hướngzzcc[777[ơ x dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019.

3/12/2019 11:25:35 AM

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 
 
 

Số: 1073/PGD&ĐT

V/v hướng dẫn đăng ký thi đua,

khen thưởng năm học 2018-2019.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Hà Đông, ngày 09 tháng 10 năm 2018

 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS.

 

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 14/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác Thi đua - Khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội; Hướng dẫn liên ngành số 336/HD-LN: SNV-SGD&ĐT ngày 22/2/2017 về Hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưởng ngành GD&ĐT; Thực hiện văn bản số 4248/SGD&ĐT-VP ngày 04/10/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019;

Phòng GD&ĐT quận Hà Đông hướng dẫn một số nội dung công tác thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 như sau:

I. Nguyên tắc thực hiện

1. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua; mọi cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua.

2. Việc đăng ký danh hiệu thi đua của các tập thể, cá nhân trong Ngành được thực hiện vào đầu năm học sau khi đã được thảo luận và thống nhất tại Hội nghị cán bộ viên chức của các đơn vị.

II. Một số vấn đề cần lưu ý

Để việc xét trình các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cuối năm đảm bảo nguyên tắc, bầu chọn được những tập thể và cá nhân xuất sắc, tiêu biểu và đúng qui định, Phòng GD&ĐT quận Hà Đông đề nghị các đơn vị, cá nhân cần nghiên cứu kỹ tiêu chuẩn theo quy định của Luật TĐ-KT, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ GDĐT.., đồng thời căn cứ vào thành tích đã đạt được trong các năm học trước để đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phù hợp, theo đúng quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, tỷ lệ %.

1.Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ GDĐT về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục có hiệu lực từ ngày 14/10/2018, thay thế Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ GDĐT, Quyết định số 26/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” và Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”. Do đó:

- Các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Chiến sỹ thi đua Thành phố” thực hiện theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ: Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (không được sử dụng thành tích khác để thay thế cho sáng kiến kinh nghiệm).

- Số lượng công chức, viên chức, người lao động được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, các hình thức khen thưởng cấp Bộ đảm bảo không quá 1/3 là cán bộ quản lý.

- Không xét khen thưởng các tập thể, cá nhân, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu có tập thể hoặc cá nhân thuộc quyền quản lý vi phạm một trong các điểm sau: kê khai không đúng thành tích đạt được; vi phạm đạo đức nhà giáo, đạo đức người học; vi phạm quy chế tuyển sinh, quy chế thi, dạy thêm, học thêm; thu chi sai quy định làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục của đơn vị, địa phương, của ngành.

- Không quy định tặng Bằng khen của Bộ GDĐT về quá trình xây dựng, phát triển nhân dịp kỷ niệm năm thành lập các nhà trường (kỷ niệm năm tròn, năm lẻ 5).

2. Danh hiệu Cờ Thi đua Chính phủ, Thành phố, Bộ GDĐT: Các đơn vị đăng ký đề nghị tặng Danh hiệu Cờ Thi đua các cấp phải kèm theo đăng ký mô hình thi đua (Tên mô hình; thời gian thực hiện; tóm tắt nội dung, giải pháp thực hiện).

3. Bằng khen của UBND Thành phố cho tập thể, cá nhân: xét thành tích đạt được trong 03 năm học 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019.

4. Đối với các đơn vị đề nghị khen cao (Cờ thi đua, Bằng khen các cấp; Huân, huy chương…) phải phát hiện, giới thiệu được Điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt của đơn vị; đồng thời tích cực tham gia, hưởng ứng cuộc thi viết về gương Điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt của Ngành.

5. Giấy khen Giám đốc Sở GDĐT: khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các chuyên đề, phong trào thi đua hoặc thành tích đột xuất, đặc biệt (Các đơn vị cần rà soát kỹ, không đề nghị tặng Giấy khen của Giám đốc GDĐT nhân dịp tổng kết năm học).

III. Thời hạn đăng ký thi đua

Các đơn vị gửi 02 bản đăng ký thi đua của đơn vị có đóng dấu (theo biểu mẫu gửi kèm) về Phòng GD&ĐT quận (đ/c Dung nhận), đồng thời gửi file dữ liệu về địa chỉ Email: nguyenmaidungpgd@gmail.com và địa chỉ Email cấp học (MN;TH;THCS) trước ngày 19/10/2018.

Sau thời gian trên đơn vị nào không gửi bản đăng ký thi đua, coi như đơn vị đó không đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong năm học 2018-2019.Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm về công tác thi đua, khen thưởng trước Hội đồng thi đua, khen thưởng của quận.

* Lưu ý:

- Các đơn vị ghi đúng tên các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của tập thể và cá nhân đã được quy định (xem trong phụ lục gửi kèm).

- Hội đồng TĐ,KT các cấp chỉ xét đối với các tập thể, cá nhân có đăng ký thi đua từ đầu năm học, đúng thời gian quy định trên;

- Đối với cá nhân đăng ký danh hiệu từ CSTĐ cơ sở trở lên cần đăng ký tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông đề nghị Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS thực hiện đúng các nội dung trên./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Thị Lệ Hằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC: CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

 

I. Danh hiệu thi đua:

              1. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân gồm có:

a) “Lao động tiên tiến”

b) “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”

c) “Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố”

d) “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”

              2. Danh hiệu thi đua đối với tập thể gồm có:

a) “Tập thể lao động tiên tiến”

b) “Tập thể lao động xuất sắc”

c) “Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT”

d) “Cờ thi đua của UBND Thành phố”

đ) “Cờ thi đua của Chính phủ”

         Lưu ý: Danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân xét tặng hàng năm vào dịp tổng kết năm học.

II. Hình thức khen thưởng đối với cả tập thể và cá nhân gồm có:

a) Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT

b) Giấy khen của Chủ tịch UBND quận

c) Bằng khen của Bộ GD&ĐT hoặc Thành phố.

d) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

đ) Huân chương Lao động hạng Ba.

e) Huân chương Lao động hạng Nhì.

f) Huân chương Lao động hạng Nhất.

g) Huân chương Độc Lập hạng Ba.

h) Huân chương Độc Lập hạng Nhì.

i) Huân chương Độc Lập hạng Nhất

III. Các danh hiệu vinh dự của Nhà nước, của Ngành:

  a) Anh hùng Lao động

  b) Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú

 

 

 

 

 

Thư viện video

Tuyên truyền về An toàn giao thông

Thảm họa tai nạn giao thông Việt Nam - con số biết nói

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 1

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 2

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay: 94

Hôm qua: 260

Tổng số lượt người truy cập1,116,910

Đang online
112

website trường trung học cơ sở lê lợi

Địa chỉ: 160 Lê Lợi - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 33 825 092 - (84-4) 33 825 092