Trang chủ >> VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Kế hoạch thi khảo sát chất lượng giữa học kì II năm học 2018 - 2019

2/26/2019 12:54:22 PM

 UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

        Số: 138 /KH-PGD&ĐT

 

 

                Hà Đông, ngày 15 tháng 02 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Khảo sát chất lượng giữa học kỳ II, năm học 2018 - 2019 cấp Trung học Cơ sở

 

 


Căn cứ Đề án số 01/ĐA-QU ngày 04/04/2016 của Quận ủy Hà Đông về “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2021”.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, phòng GD&ĐT quận Hà Đông xây dựng kế hoạch khảo sát chất lượng (KSCL) giữa học kỳ II, năm học 2018 - 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Tiếp tục quán triệt tinh thần cuộc vận động “Hai không” của Ngành, nhằm đạt được sự  chính xác, công bằng trong việc đánh giá quá trình thực hiện chương trình, tổ chức dạy - học và năng lực học tập của học sinh trong toàn quận tính đến giữa học kỳ II, năm học 2018 - 2019;

- Những thông tin về kết quả KSCL là cơ sở để Phòng GD&ĐT, các trường THCS đánh giá quá trình tổ chức dạy học, rút ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và quản lý của các nhà trường, thúc đẩy việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, KSCL đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

         II. RA ĐỀ KSCL

         1. Môn KSCL: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh đối với tất cả các khối lớp 6, 7, 8, 9.

         2. Quy định ra đề:

         Phòng GD&ĐT ra đề KSCL thống nhất toàn quận và giao đề KSCL tới các trường. Việc ra đề, in sao đề thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo tính bí mật tuyệt đối.

         3. Nội dung, hình thức ra đề và thời gian làm bài.

a. Nội dung:

Theo đúng kế hoạch dạy học và kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 của Sở GD&ĐT Hà Nội, tính đến thời điểm tổ chức KSCL (có thực hiện việc điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông thực hiện từ năm học 2011 - 2012).

b. Hình thức:

- Bằng hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận (Riêng môn Ngữ văn 6, 7, 8, 9 và Toán 8, 9 chỉ bằng hình thức tự luận).

- Đề Tiếng Anh có phần KSCL kỹ năng nghe qua đĩa CD, thời gian làm bài kiểm tra khối 6,7,8 (45 phút); khối 9 (60 phút), áp dụng như với hình thức kiểm tra đánh giá đối với bài kiểm tra định kỳ theo Công văn số 7972/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2013 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai chương trình GDPT môn tiếng Anh thí điểm cấp trung học theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2020”.

c. Thời gian làm bài:

         - Môn Toán, Ngữ Văn: Thời gian làm bài là 60 phút.

         - Môn Tiếng Anh: Khối 6,7,8 thời gian làm bài là 45 phút.

                                                Khối 9 thời gian làm bài là 60 phút.

         III. TỔ CHỨC KSCL - LỊCH KSCL

1. Tổ chức:

- Phòng GD&ĐT chỉ đạo, tổ chức coi, chấm KSCL chéo giữa các trường THCS trong quận. Mỗi trường thành lập 01 Ban coi, chấm KSCL do Hiệu trưởng ra Quyết định và tổ chức coi, chấm theo lịch phân công của Phòng GD&ĐT.

* Thành phần mỗi Ban coi KSCL:

+ Trưởng ban: Hiệu trưởng trường sở tại;

+ Hai Phó ban: Phó Hiệu trưởng hoặc Tổ trưởng chuyên môn (01 đ/c trường sở tại và 01 đ/c của đơn vị khác)

+ Thư ký: TKHĐ hoặc Tổ trưởng chuyên môn của đơn vị khác;

+ Giám thị: Mỗi phòng thi có 02 giám thị của đơn vị sở tại.

* Thành phần Ban chấm KSCL: (Tổ chức chấm chéo giữa các trường).

+ Trưởng ban: Hiệu trưởng.

+ Phó trưởng ban: Phó Hiệu trưởng.

+ Thư ký: TKHĐ hoặc Tổ trưởng chuyên môn.

+ Giám khảo: Về số lượng giám khảo, Hiệu trưởng chủ động quyết định số lượng giám khảo căn cứ vào năng lực chuyên môn và số giáo viên hiện có của nhà trường.

- Các Ban coi, chấm KSCL có trách nhiệm giải trình những khiếu nại nếu có.

- Tổ chức coi KSCL chéo tại trường được phân công, chấm KSCL tại trường.

+ Bảng phân công coi, chấm KSCL:

TT

Trường đi coi, chấm KSCL

Trường sở tại

TS học sinh trường sở tại

Ghi chú

 1.  

Phú Lương

Nguyễn Trãi

1920

 

 1.  

Trần Đăng Ninh

Phú Lương

1669

 

 1.  

Nguyễn Trãi

Trần Đăng Ninh

1398

 

 1.  

Lê Lợi

Văn Yên

1388

 

 1.  

Phú La

Lê Lợi

1248

 

 1.  

Văn Yên

Lê Hồng Phong

1187

 

 1.  

Yên Nghĩa

Lê Quý Đôn

1188

 

 1.  

Lê Hồng Phong

Phú La

1149

 

 1.  

Dương Nội

Yên Nghĩa

1093

 

 1.  

Văn Quán

Dương Nội

1082

 

 1.  

Mỗ Lao

Văn Quán

964

 

 1.  

Đồng Mai

Mỗ Lao

963

 

 1.  

Lê Quý Đôn

Văn Khê

957

 

 1.  

Văn Khê

Đồng Mai

860

 

 1.  

Biên Giang

Kiến Hưng

618

 

 1.  

Kiến Hưng

Vạn Phúc

551

 

 1.  

Mậu Lương

Biên Giang

470

 

 1.  

Vạn Phúc

Phú Lãm

462

 

 1.  

Phú Lãm

Mậu Lương

455

 

 1.  

Ban Mai

Ban Mai

369

 

 1.  

PT-QT Việt Nam

PT-QT Việt Nam

141

 

 1.  

HN-TL

HN-TL

120

 

 

Tổng

 

20.252

 

- Riêng trường THCS Ban Mai, Phổ thông Quốc tế, Hà Nội –Thăng Long, Hiệu trưởng các trường chủ động ra quyết định thành lập Ban coi, chấm KSCL và tự tổ chức coi, chấm theo lịch chung của Phòng GD&ĐT.

- Phòng GD&ĐT ra quyết định điều động giám sát coi KSCL tại các nhà trường; Mỗi trường giới thiệu 01 cán bộ, giáo viên làm giám sát coi KSCL, nộp danh sách giới thiệu ngày 01/03/2019 (Đ/c Mai Dung- bộ phận thanh tra, thi đua nhận) và qua email: nguyenmaidungpgd@gmail.com;

         - Việc tổ chức KSCL phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc theo Quy chế từ khâu coi, chấm, lên điểm, thông báo kết quả cho học sinh. 

- Bài KSCL phải được Trưởng ban đánh phách, rọc phách trước khi giao cho giám khảo và được chấm theo đúng hướng dẫn chấm.

         2. Chia phòng KSCL:

         - Các trường chia phòng KSCL (24 học sinh/ phòng), đánh số báo danh, danh sách học sinh toàn khối xếp theo vần a, b, c. Đối với những trường có khó khăn về CSVC, phòng học có thể xếp mỗi phòng tối đa 30 học sinh.

         - Các lớp 7, 8: học theo Chương trình tiếng Anh thí điểm xếp phòng riêng (đối với môn Tiếng Anh).

         - Khối 6,9:  môn Tiếng Anh tổ chức KSCL theo 01 đề chung toàn quận.

         - Danh sách học sinh được lập theo mẫu gửi kèm Kế hoạch này.

         3. Lịch KSCL: Thời gian coi KSCL: ngày 05,06/03/2019

Ngày KSCL

Môn

KSCL

Lớp

Thời gian làm bài

Thời điểm giao đề

Giờ làm bài

Ghi chú

05/03/2019

Ngữ Văn

8, 9

60 phút

7h55

8h00 - 9h00

 

Tiếng Anh

8

45 phút

9h25

9h30 - 10h15

Tiếng Anh

9

60 phút

9h25

9h30 - 10h30

Ngữ Văn

6, 7

60 phút

13h55

14h00 - 15h00

 

Tiếng Anh

6, 7

45 phút

15h25

15h30 - 16h15

06/03/2019

Toán

8, 9

60 phút

7h55

8h00 - 9h00

 

Toán

6, 7

60 phút

9h25

9h30 - 10h30

Lưu ý: Giờ quy định trong lịch KSCL trên đây là giờ làm bài của học sinh, các trường tự ấn định thời gian tập trung học sinh, gọi học sinh vào phòng ổn định tổ chức xong trước thời điểm giao đề.

         - Chấm bài KSCL:

         + Thời gian chấm bài KSCL: Để đảm bảo tiến độ thời gian, Trưởng ban chấm KSCL có thể cho tiến hành công tác chấm bài ngay sau khi tổ chức KSCL xong buổi coi KSCL đầu tiên. Hoàn thành công tác chấm bài KSCL xong trước ngày 12/03/2019

         + Địa điểm: Tại trường được phân công chấm chéo.

         III. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN - THỐNG KÊ BÁO CÁO - KINH PHÍ.

1. Giao nhận đề KSCL:

         - Thời gian nhận: từ 6h45’ đến 7h15’ ngày 05/03/2019.

         - Địa điểm nhận: Phòng GD&ĐT.

         - Thành phần: Trưởng Ban coi KSCL và thư ký Ban coi KSCL.

         2. Chế độ thông tin, thống kê, báo cáo:

         - Biên bản tổng kết coi KSCL nộp về phòng GD&ĐT ngay sau buổi coi cuối cùng ngày 06/03/2019 (Đ/c Phương nhận).

         - Biên bản tổng kết chấm KSCL và báo cáo thống kê nộp về phòng GD&ĐT vào ngày 13/03/2019 (Đ/c Phương nhận).

         Lưu ý: Sau khi chấm xong, Ban chấm KSCL các trường nhập điểm của học sinh vào Bảng ghi tên, ghi điểm trên máy tính, sao in Bảng ghi tên, ghi điểm lưu giữ tại trường, nộp Bản chính có đóng dấu và gửi Bản mềm qua hòm thư điện tử hongphuongpgd@gmail.com về phòng GD&ĐT vào ngày 13/03/2019 (Đ/c Phương nhận).

         2. Kinh phí:

         Thực hiện theo Đề án số 01/ĐA-QU ngày 04/04/2016 của Quận ủy Hà Đông về “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2021”.

                   Trên đây là kế hoạch khảo sát chất lượng giữa học kỳ II, năm học 2018 - 2019 cấp THCS, phòng GD&ĐT quận yêu cầu các ông, bà Hiệu trưởng các trường THCS triển khai thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, có vấn đề nảy sinh, yêu cầu Hiệu trưởng các trường báo ngay cho phòng GD&ĐT để được chỉ đạo kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo PGD&ĐT;

- Hiệu trưởng các trường THCS;

- Lưu: VT, THCS.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương

 

Thư viện video

Tuyên truyền về An toàn giao thông

Thảm họa tai nạn giao thông Việt Nam - con số biết nói

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 1

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 2

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay: 51

Hôm qua: 260

Tổng số lượt người truy cập1,116,867

Đang online
69

website trường trung học cơ sở lê lợi

Địa chỉ: 160 Lê Lợi - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 33 825 092 - (84-4) 33 825 092