Trang chủ >> VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Kế hoạch kiểm tra học kì I năm học 2018 -2019

11/26/2018 9:31:30 AM

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 1223/PGD&ĐT-THCS

 

                Hà Đông, ngày 12 tháng 11 năm 2018

  V/v hướng dẫn kiểm tra học kỳ I

         năm học 2018 - 2019.

 

 

Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các trường THCS.

 

         Căn cứ khung kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019, phòng GD&ĐT quận Hà Đông hướng dẫn các trường THCS tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2018 - 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Giúp học sinh hệ thống hoá kiến thức để từ đó nắm vững kiến thức đã học và làm bài kiểm tra cuối kỳ đạt kết quả tốt nhất;

Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực, theo 4 mức yêu cầu ( nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vân dụng cao)

Nhằm đạt được sự  chính xác, công bằng trong việc đánh giá quá trình thực hiện chương trình, tổ chức dạy - học và năng lực học tập của học sinh các lớp trong học kỳ I năm học 2018 - 2019;

Những thông tin về kết quả kiểm tra là cơ sở để Phòng GD&ĐT, các trường THCS đánh giá quá trình tổ chức dạy học, rút ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và quản lý của các nhà trường, thúc đẩy việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

            II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH

         1. Công tác chuẩn bị:

         Hiệu trưởng cần có sự chỉ đạo thống nhất trong các tổ, nhóm chuyên môn để ôn tập cho học sinh, quan tâm đến đối tượng học sinh yếu - kém nhằm đảm bảo học sinh đạt kết quả tốt nhất trong kỳ kiểm tra.

Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban ra đề kiểm tra học kỳ I năm học 2018 - 2019.

- Thành phần:

+ Trưởng Ban ra đề kiểm tra: Hiệu trưởng;

+ Phó trưởng Ban: Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn;

+ Thư ký và uỷ viên: Tổ trưởng, tổ phó, nhóm trưởng chuyên môn; giáo viên khá, giỏi đang giảng dạy môn, khối kiểm tra;

+ Mỗi môn kiểm tra có một tổ ra đề gồm tổ trưởng và một số ủy viên;

- Nhiệm vụ Ban ra đề kiểm tra:

+ Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn tất cả các giáo viên trong nhà trường ra đề đề xuất môn, khối lớp đang dạy;

+ Căn cứ vào đề đề xuất của các giáo viên, tổ chức soạn thảo các đề kiểm tra, hướng dẫn chấm của đề chính thức các bộ môn (trừ môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh lớp 9).

+ Tổ chức sao in đề kiểm tra học kỳ I đảm bảo tuyệt đối bí mật, an toàn và hướng dẫn chấm từ lúc bắt đầu ra đề chính thức cho tới khi kiểm tra xong;

+ Mỗi thành viên của Ban ra đề chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung, về việc đảm bảo bí mật, an toàn của đề kiểm tra theo đúng chức trách của mình và theo quy định.

         2. Ra đề kiểm tra:

         Ban đề kiểm tra từng trường chịu trách nhiệm ra đề các môn kiểm tra thống nhất toàn khối lớp.

         3. Nội dung, hình thức ra đề và thời gian kiểm tra.

         3.1. Đối với các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

         - Các trường ra đề đề xuất mỗi môn Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh lớp 9, mỗi trường 01 bộ đề theo chuẩn kiến thức kỹ năng của Bộ GD&ĐT, có đầy đủ ma trận, đáp án, biểu điểm chi tiết. Thời gian nộp đề đề xuất vào ngày 28/11/2018 bằng văn bản có dấu xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường và bản mềm qua hòm thư thcs-hadong@hanoiedu.vn (đ/c Phương nhận).

         - Trên cở sở đề đề xuất của các trường, phòng GD&ĐT ra đề kiểm tra học kỳ I thống nhất toàn quận đối với môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh lớp 9 và giao đề kiểm tra tới các trường vào 6h30, ngày 13/12/2018.

         - Các trường thực hiện việc sao in sao đề theo nguyên tắc đảm bảo tính bí mật tuyệt đối.

         3.2. Đối với các môn Thể dục, Mỹ thuật, Âm nhạc và môn Tin học tự chọn:

         - Về thời gian kiểm tra: Thực hiện theo đúng kế hoạch dạy học đang được quy định thực hiện tại các nhà trường.

         - Nội dung, hình thức kiểm tra và thời gian làm bài thực hiện theo kế hoạch dạy học và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của bộ môn năm học 2018 - 2019 của Phòng GD&ĐT.

3.2. Đối với các môn còn lại:

         a. Thời gian làm bài:

         - Đối với các môn Toán, Ngữ văn: 90 phút; Môn Tiếng Anh: 45 phút.

            - Đối với các môn khác:Thực hiện thời gian theo quy định trong kế hoạch dạy học.

b. Thời gian kiểm tra:

- Từ ngày 06/12/2018.

- Riêng 03 môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh, Phòng GD&ĐT quy định lịch kiểm tra chung thống nhất toàn quận như sau:

Ngày kiểm tra

Môn

kiểm tra

Lớp

Thời gian làm bài

Thời điểm giao đề

Giờ làm bài

Ghi chú

13/12/2018

Ngữ Văn

8, 9

90 phút

7h25

7h30 - 9h00

Sáng thứ Năm

Tiếng Anh

8, 9

45 phút

9h25

9h30 - 10h15

Ngữ Văn

6, 7

90 phút

13h25

13h30 - 15h00

Chiều thứ Năm

Tiếng Anh

6, 7

45 phút

15h25

15h30 - 16h15

14/12/2018

Toán

8, 9

90 phút

7h25

7h30 - 9h00

Sáng thứ Sáu

Toán

6, 7

90 phút

9h25

9h30 - 11h00

c. Hình thức:

- Bằng hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận.

- Đề Tiếng Anh có phần kiểm tra kỹ năng nghe. Các lớp dạy theo Chương trình tiếng Anh (sách giáo khoa mới) đề kiểm tra áp dụng hình thức kiểm tra đánh giá đối với bài kiểm tra học kỳ theo Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 của Bộ GDĐT đối với môn ngoại ngữ. (Riêng lớp 9 toàn quận kiểm tra chung 01 đề)

d. Nội dung kiểm tra: Trong phạm vi chương trình học kỳ I tính đến thời điểm tổ chức kiểm tra.

            III. TỔ CHỨC KIỂM TRA

1. Tổ chức:

         Mỗi trường thành lập 01 Ban coi, chấm kiểm tra do Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập. Việc tổ chức kiểm tra phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc theo Quy chế thi  từ khâu coi, chấm, lên điểm, thông báo kết quả cho học sinh.

2. Chia phòng kiểm tra:

         2.1. Đối với các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

         Chia phòng kiểm tra, đánh số báo danh, danh sách học sinh toàn khối xếp theo vần a, b, c. Mỗi phòng 24 học sinh. Đối với những trường có khó khăn về CSVC, phòng học có thể xếp mỗi phòng kiểm tra tối đa 30 học sinh.(Riêng khối 9 đảm bảo chia phòng và xếp đúng 24 học sinh)

         Các lớp học theo Chương trình tiếng Anh sách giáo khoa mới xếp phòng kiểm tra riêng (trừ môn Tiếng Anh 9).

         2.2. Đối với các môn khác.

         Phòng GD&ĐT giao cho Hiệu trưởng căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường để quyết định chia phòng kiểm tra hay tổ chức kiểm tra theo đơn vị lớp.

                     III. TỔ CHỨC CHẤM MÔN TOÁN, NGỮ VĂN,TIẾNG ANH 9

- Tổ chức chấm chéo tại trường được phân công chấm kiểm tra học kỳ I Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh lớp 9 tại trường.

- Bảng phân công chấm:

            TT

Trường chấm bài học kỳ I

Trường sở tại

TS HS lớp 9 trường sở tại

Ghi chú

 1.  

Biên Giang

Mậu Lương

85

 

 1.  

Mậu Lương

Phú Lãm

95

 

 1.  

Phú Lãm

Biên Giang

100

 

 1.  

Lê Quý Đôn

Kiến Hưng

120

 

 1.  

Vạn Phúc

Lê Quý Đôn

141

 

 1.  

Kiến Hưng

Vạn Phúc

151

 

 1.  

Mỗ Lao

Văn Quán

160

 

 1.  

Văn Quán

Phú La

198

 

 1.  

Phú La

Đồng Mai

199

 

 1.  

Đồng Mai

Văn Khê

201

 

 1.  

Văn Khê

Mỗ Lao

219

 

 1.  

Lê Hồng Phong

Yên Nghĩa

245

 

 1.  

Dương Nội

Văn Yên

266

 

 1.  

Yên Nghĩa

Dương Nội

276

 

 1.  

Văn Yên

Lê Hồng Phong

276

 

 1.  

Phú Lương

Trần Đăng Ninh

314

 

 1.  

Nguyễn Trãi

Lê Lợi

315

 

 1.  

Trần Đăng Ninh

Nguyễn Trãi

356

 

 1.  

Lê Lợi

Phú Lương

358

 

 1.  

PT Quốc Tế

PT Quốc Tế

37

 

 1.  

Ban Mai

Ban Mai

61

 

 

Tổng

 

4.173

 

 

          - Tổ chức họp thống nhất đáp án chấm kiểm tra học kỳ I môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh lớp 9 toàn quận.

        + Địa điểm: tại trường THCS Lê Lợi ( phòng Hội đồng- tầng 5).

        + Thời gian cụ thể như sau:

 

Ngày

Môn

 

Thời gian

Thành phần

14/12/2018

Toán

14h00 đến 15h00

Tất cả giáo viên chấm

Toán 9 của đơn vị

Ngữ Văn

15h05 đến 16h05

Tất cả giáo viên chấm

Ngữ Văn 9 của đơn vị

Tiếng Anh

16h10 đến 17h00

Tất cả giáo viên chấm

Tiếng Anh 9 của đơn vị

 

            IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN - THỐNG KÊ BÁO CÁO.

          Sau khi các trường tổ chức kiểm tra học kỳ các môn xong, các đơn vị nộp về Phòng GD&ĐT đề kiểm tra học kỳ I các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh lớp 6.7.8, Vật lý, Hóa học cùng hướng dẫn chấm (ghi vào đĩa CD và in trên khổ giấy A4 có chữ ký, đóng dấu xác nhận của BGH) và báo cáo thống kê số liệu (theo mẫu) qua email và theo đường công văn chậm nhất ngày 24/12/2018 (đ/c Phương nhận).

         Phòng GD&ĐT quận Hà Đông yêu cầu các ông (bà) Hiệu trưởng các trường THCS triển khai thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu Hiệu trưởng các trường báo ngay cho Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua tổ chuyên môn THCS) để được giải quyết kịp thời./.

        

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;

- Lưu: VT, THCS.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương

 

Thư viện video

Tuyên truyền về An toàn giao thông

Thảm họa tai nạn giao thông Việt Nam - con số biết nói

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 1

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 2

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay: 47

Hôm qua: 260

Tổng số lượt người truy cập1,116,863

Đang online
65

website trường trung học cơ sở lê lợi

Địa chỉ: 160 Lê Lợi - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 33 825 092 - (84-4) 33 825 092