Trang chủ >> VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ, NĂM HỌC 2018-2019

4/22/2019 10:36:33 AM

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 345/PGD&ĐT-THCS

Hà Đông, ngày 11 tháng 04 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA CÔNG TÁC XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

TRUNG HỌC CƠ SỞ, NĂM HỌC 2018-2019

 

          Thực hiện Hướng dẫn số 1001/SGD&ĐT-QLT ngày 22/03/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS, năm học 2018-2019; Văn bản số 1034/SGDĐT-TTr ngày 26/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2018-2019; Kế hoạch số 292/ PGD&ĐT-THCS ngày 29/03/2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông về xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS), năm học 2018-2019. Phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), năm học 2018-2019 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Hoạt động kiểm tra nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các sai phạm (nếu có), kịp thời đề ra các giải pháp góp phần vào công tác xét tốt nghiệp THCS đảm bảo thực chất năng lực học tập của học sinh, kết quả giảng dạy của giáo viên và nề nếp quản lý của các nhà trường.

          - 100% các trường THCS đều được kiểm tra và ghi nhận những thông tin về công tác xét tốt nghiệp THCS.

          2. Yêu cầu

          Hoạt động kiểm tra đảm bảo chính xác, khách quan, công khai và không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học của đơn vị.

          II. NỘI DUNG KIỂM TRA

          1. Đối với các trường THCS

- Kế hoạch thực hiện chương trình, tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9.

- Tổ chức kiểm tra hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp THCS theo quy định tại Hướng dẫn số 1001/SGD&ĐT-QLT ngày 22/03/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS, năm học 2018-2019 và Kế hoạch số 292/ PGD&ĐT-THCS ngày 29/03/2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông về xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS), năm học 2018-2019.

- Công tác đánh giá, xếp loại học sinh lớp 9 và việc hoàn thành hồ sơ, sổ sách chuẩn bị cho việc xét công nhận tốt nghiệp THCS; công tác quản lý điểm THCS.

- Triển khai các văn bản chỉ đạo của Ngành và địa phương.

- Việc xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp THCS của đơn vị.

- Công tác tự kiểm tra, xử lý sau kiểm tra và chế độ thông tin, báo cáo của đơn vị.

- Hồ sơ chuẩn bị xét công nhận tốt nghiệp được quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS và Hướng dẫn số 1001/SGD&ĐT-QLT ngày 22/03/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS, năm học 2018-2019; Kế hoạch số 292/ PGD&ĐT-THCS ngày 29/03/2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông về xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS), năm học 2018-2019.

2. Đối với các Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp

          - Thành phần, số lượng, tiêu chuẩn Chủ tịch và các thành viên Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS.

          - Việc chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của Chủ tịch hội đồng.

          - Tổ chức triển khai Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS.

- Hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp được quy điịnh tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS và Hướng dẫn số 1001/SGD&ĐT-QLT ngày 22/03/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Kế hoạch số 292/ PGD&ĐT-THCS ngày 29/03/2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông.

          II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Đối với Phòng GD&ĐT

          - Thành lập các tổ kiểm tra để tiến hành kiểm tra chéo giữa các đơn vị.

          + Nội dung kiểm tra: Theo mục 1 phần II của Kế hoạch này.

          + Thời gian kiểm tra: Hoàn thành trước ngày 05/05/2019.

          - Thành lập tổ kiểm tra của Phòng GD&ĐT để tiến hành kiểm tra đột xuất một số đơn vị;

          + Nội dung kiểm tra: Theo mục 2,3 phần II của Kế hoạch này.

          + Thời gian kiểm tra: Hoàn thành trước ngày 17/05/2019.

          - Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác xét công nhận tốt nghiệp THCS và triển khai đến các trường học.

          - Báo cáo các kết quả kiểm tra theo yêu cầu của Sở GD&ĐT Hà Nội.

          2.  Đối với các trường THCS

          - Đề xuất danh sách tổ kiểm tra công tác xét công nhận tốt nghiệp THCS (theo mẫu gửi kèm).

          - Chuẩn bị các loại văn bản, hồ sơ theo mục 2,3 phần II của Kế hoạch và xuất trình khi tổ kiểm tra yêu cầu.

          - Báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

          + Báo cáo chuẩn bị cho tổ kiểm tra trước khi có lịch kiểm tra chéo.

          + Báo cáo khắc phục các lỗi sau kiểm tra chéo nộp về phòng GD&ĐT (đ/c Phương nhận), thời gian nộp báo cáo khắc phục lỗi chậm nhất sau 3 ngày kể từ ngày kiểm tra.

          + Báo cáo khắc phục các lỗi sau khi tổ kiểm tra của PGD&ĐT kiểm tra đột xuất nhà trường (nếu có), thời gian nộp báo cáo khắc phục lỗi chậm nhất sau 3 ngày kể từ ngày kiểm tra nộp về phòng GD&ĐT (đ/c Phương nhận)

          + Báo cáo đột xuất ngay sau khi có sự việc phát sinh cần báo cáo.

          + Báo cáo kết quả kiểm tra công tác xét công nhận tốt nghiệp THCS về phòng GD&ĐT quận ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ

          Phòng GD&ĐT Hà Đông yêu cầu ông (bà) Hiệu trưởng các CSGD nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo PGD&ĐT;

- Như đề gửi;

- Lưu: VT, THCS.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

     

 

Phạm Thị Lệ Hằng

 

 

 

 

 

 

 

Thư viện video

Tuyên truyền về An toàn giao thông

Thảm họa tai nạn giao thông Việt Nam - con số biết nói

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 1

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 2

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay: 78

Hôm qua: 128

Tổng số lượt người truy cập1,179,021

Đang online
16

website trường trung học cơ sở lê lợi

Địa chỉ: 160 Lê Lợi - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 33 825 092 - (84-4) 33 825 092