Trang chủ >> VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

HỒ SƠ THI NÂNG NGẠCH GV

10/10/2017 2:06:07 PM

 

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC GIÁO DỤC

 

Từ giáo viên………. (hạng ……..) lên giáo viên………. (hạng …………)

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân Thành phố;

- Sở Nội vụ;

- (Tên cơ quan có thẩm quyền quản lý/ sử dụng VC).

 

Tên tôi là (chữ in hoa): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nam (nữ): . . . . .

Ngày tháng năm sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nơi ở hiện nay: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. . . . . . . . . . . . . . .

Đơn vị công tác (ghi rõ tên cơ sở giáo dục): . . . . . . . …….. . . . . . . . . . . . . . . . .

Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . . .

Trình độ chuyên môn cao nhất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….. . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngày tháng năm được tuyển dụng vào biên chế: . . . . . . . . ……. . . . . . . . . . . . . . . .

Chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay: . . . . ……… . . . . . . . . mã số: . . . . . . .

Thời gian bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay: . . . . … . . . . . . . .

Hệ số lương hiện hưởng: . . . . . . . . . . . ngày tháng năm xếp: …./…../………….…..

Sau khi nghiên cứu các quy định về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên….. (hạng ……..) lên giáo viên (hạng …….) tại Công văn số 2527/SNV-CCVC ngày 04/10/2017 của Sở Nội vụ và các văn bản hiện hành khác, tôi tự đánh giá (ghi rõ có đủ điều kiện hay không đủ điều kiện tham gia thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng ……. lên hạng ……….) ………………….

Tôi làm đơn này kính đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét cho tôi được tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên………. (hạng ……..) lên giáo viên……… (hạng ……….).

Trân trọng cảm ơn.

 

Tài liệu gửi kèm theo đơn này gồm:         

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hà Nội, ngày .… tháng …. năm 2017

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Mẫu số 02

Mẫu SYLLVC ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý viên chức…………….

Số hiệu viên chức: ………..

Cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức ……………………..…….

 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH VIÊN CHỨC

 

Ảnh màu (4 x 6 cm)

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa)………………………….............……………….

2) Tên gọi khác:………………………………………………………..............................

3) Sinh ngày: ……tháng……năm……….., Giới tính (nam, nữ): …………………….....

4) Nơi sinh: Xã …………….., Huyện…………….., Tỉnh …………………………........

5) Quê quán: Xã ……………., Huyện…………….., Tỉnh ……………….......................

6) Dân tộc: ……………………………………….., 7) Tôn giáo: ……………………….....................

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………….………………………..............................

(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9) Nơi ở hiện nay: ……………………………….……………………………….……........................

(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: ………………………………….…...............................……..

11) Ngày tuyển dụng:…../…./……, Cơ quan tuyển dụng: ………………………………...............….

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: …………………………………………............................……….

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

13) Công việc chính được giao: ………………….………………............................…………………

14) Chức danh nghề nghiệp viên chức: ………………….Mã số: ………………........……………….

Bậc lương:……, Hệ số:…….., Ngày hưởng: …../..…./……, Phụ cấp chức vụ:…. Phụ cấp khác:.......

15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): ……………….............…..

15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất: …………………………...........................…………………….

(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; chuyên ngành)

15.3- Lý luận chính trị: ……………..........…..15.4- Quản lý nhà nước:……........................……...…

(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự, ……)

15.5- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.................................................................................... ................……………………………...........

15.6- Ngoại ngữ: ………………........…………..15.7- Tin học:……………………............………....

(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D,... )....................................................... (Trình độ A, B, C,...)

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ……/…../……, Ngày chính thức:…../…../…......................

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị-xã hội: ……………………………................................………..

(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,.... và làm việc gì trong tổ chức đó)

18) Ngày nhập ngũ: …../……./……., Ngày xuất ngũ: …../…./….., Quân hàm cao nhất: …................

19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất: …………………………………………................……….

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú)

20) Sở trường công tác: ………………………………………………………….....……………….....

21) Khen thưởng: ……………………………....... 22) Kỷ luật: …………………............…………..

(Hình thức cao nhất, năm nào) ................................................................................................................................................................... (về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào)

23) Tình trạng sức khỏe:………………………, Chiều cao:…, Cân nặng: …… kg, Nhóm máu: …....

24) Là thương binh hạng: …./….., Là con gia đình chính sách: ………………....................................

.............................................. (Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)

25) Số chứng minh nhân dân: ……….Ngày cấp: …../…../….. 26) Số sổ BHXH: ………….......……

27) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm- Đến tháng, năm

Hình thức đào tạo

Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

………………….

…………………

…/…-…/…

……………..

………………

………………….

…………………

…/…-…/…

……………..

……………….

………………….

…………………

…/…-…/…

……………..

………………

………………….

…………………

…/…-…/…

……………..

………………

………………….

…………………

…/…-…/…

……………..

………………

………………….

…………………

…/…-…/…

……………..

………………

………………….

…………………

 

……………..

………………

Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính qui, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng.../ Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư ……

28) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, …

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

 

 

29) DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH LƯƠNG CỦA VIÊN CHỨC

Tháng/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã CDNN/bậc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30) NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ HOẶC SỬ DỤNG VIÊN CHỨC

 

 

 

Người khai
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

………, Ngày….tháng……năm 20……
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý
hoặc sử dụng viên chức
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC

 

(Dùng cho thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục)

 

Họ và tên viên chức: ...................................................................................................

Đơn vị công tác: .........................................................................................................

 

(Tên cơ quan cử viên chức đi dự thi)………………. nhận xét về viên chức được cử đi thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2017 trong 03 năm học, từ năm học 2014-2015 đến năm học 2016- 2017 như sau:

1. Phẩm chất đạo đức:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2. Năng lực chuyên môn:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

3. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

4. Quan hệ với đồng nghiệp:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

          Xét quá trình công tác trong 03 năm học, từ năm học 2014-2015 đến năm học 2016- 2017và theo nhu cầu nhiệm vụ ở chức danh nghề nghiệp (ghi rõ chức danh nghề nghiệp dự thi thăng hạng, ví dụ: giáo viên tiểu học chính…), (tên cơ quan cử viên chức đi dự thi) nhất trí cử ông (bà) ………………. tham dự kỳ thi thăng hạng từ giáo viên……. lên giáo viên…….. của Thành phố năm 2017.

                                                                             Hà Nội, ngày .… tháng …. năm 2017

                                                                         Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

Thư viện video

Tuyên truyền về An toàn giao thông

Thảm họa tai nạn giao thông Việt Nam - con số biết nói

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 1

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 2

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay: 60

Hôm qua: 202

Tổng số lượt người truy cập1,023,270

Đang online
61

website trường trung học cơ sở lê lợi

Địa chỉ: 160 Lê Lợi - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 33 825 092 - (84-4) 33 825 092