Trang chủ >> VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

CV xét tặng kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục

1/30/2019 10:36:40 AM

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 
 

 

Số: 87/PGD&ĐT

V/v Triển khai xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục”

năm 2019.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

Hà Đông, ngày 24 tháng 01 năm 2019

 

 

 

Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS.

 

Thực hiện Thông tư số 22/2018/TT-BGD&ĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục, trong đó quy định tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chư­ơng “Vì sự nghiệp giáo dục” (thay thế Quyết định số 26/2005/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2005 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” và Quyết định số 27/2005/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2005 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”; Công văn số 190/SGD&ĐT ngày 14/1/2019 của Sở GD&ĐT Hà Nội về  việc triển khai xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2019.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông đề nghị các đơn vị căn cứ vào tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục", triển khai tổ chức xét chọn, tổng hợp danh sách và hồ sơ các cá nhân đủ tiêu chuẩn gửi về Phòng GD&ĐT quận để trình Sở GD&ĐT Hà Nội, cụ thể như sau:

I. Tiêu chuẩn xét tặng

          1. Đối với cá nhân trong ngành GD&ĐT  đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" (sau đây gọi là Kỷ niệm chương) phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

1.1. Cá nhân có thời gian công tác trong ngành giáo dục đủ 20 năm trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

* Cá nhân đang công tác trong ngành giáo dục được cử đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó tiếp tục nhận công tác trong ngành giáo dục thì thời gian đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự được tính là thời gian công tác trong ngành để xét tặng Kỷ niệm chương;

1.2. Cá nhân đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được xét tặng sớm hơn thời gian quy định tại mục 1.1 của mục 1 này là 05 năm.

1.3. Cá nhân có đủ điều kiện quy định tại mục 1.1 và mục 1.2 của mục 1 nhưng bị kỷ luật từ hình thức khiển trách đến dưới hình thức bị kỷ luật buộc thôi việc chỉ được xét tặng Kỷ niệm chương sau 02 năm tính từ thời điểm có quyết định xóa kỷ luật. Thời gian thi hành kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương.

* Cá nhân bị hình thức kỷ luật buộc thôi việc, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến các vụ án hình sự mà chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không được xét tặng Kỷ niệm chương.

1.4. Cá nhân đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội, hồ sơ đề nghị khen thưởng do cơ quan quản lý cán bộ trước khi nghỉ xem xét, đề nghị khen thưởng; đối với cá nhân đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội, nay đơn vị giải thể hoặc sát nhập thì đơn vị tiếp nhận nhiệm vụ của đơn vị đó có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, xem xét, đề nghị khen thưởng.

2. Đối với các cá nhân ngoài ngành GD&ĐT đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương phải đạt một trong những tiêu chuẩn sau:

  2.1. Cá nhân đã đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, chính quyền, đoàn thể từ đủ một nhiệm kỳ trở lên, có nhiều đóng góp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần vào sự phát triển của ngành Giáo dục.

 2.2. Cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng, ủng hộ tài chính, hiện vật để tăng cường cơ sở vật chất cho ngành Giáo dục được Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan quản lý giáo dục xác nhận.

2.3. Cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài có đóng góp tích cực vào việc xây dựng, phát triển sự nghiệp GD&ĐT của Việt Nam, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Giáo dục Việt Nam với các nước và các tổ chức quốc tế.

II. Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm ch­ương:

         * Hồ sơ gồm:

1- Tờ trình đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”;

2- Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”;

3- Bản tóm tắt thành tích cá nhân (viết rõ ràng, đầy đủ, không tẩy xóa theo mẫu gửi kèm).

*Lưu ý:

- Bản tóm tắt thành tích của cá nhân đề nghị in đúng bản mẫu, cá nhân viết tay đầy đủ các mục không bỏ trống (mục ngày nghỉ hưu nếu không có thì không ghi).

- Ý kiến của thủ trưởng đơn vị: Yêu cầu viết tay ghi rõ thời gian công tác trong Ngành và xác nhận cá nhân được đề nghị chưa được tặng Huy chương hoặc Kỷ niệm chương chương “Vì sự nghiệp giáo dục” lần nào.

          III. Thời hạn nộp hồ sơ:

Các đơn vị gửi hồ sơ về bộ phận TĐ,KT - Phòng GD&ĐT quận trước ngày 25/2/2019, đồng thời gửi kèm file bản tổng hợp danh sách vào địa chỉ email: nguyenmaidungpgd@gmail.com (sử dụng font chữ Times New Roman).

Phòng GD&ĐT quận Hà Đông yêu cầu các đơn vị căn cứ vào tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương, triển khai xét chọn, tổng hợp danh sách và hồ sơ các cá nhân đủ tiêu chuẩn gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo quận đúng thời gian quy định. Hồ sơ, danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” bảo đảm đúng theo quy định (theo mẫu gửi kèm) và chỉ xét tặng một lần. Hiệu trưởng đơn vị ký trình chịu trách nhiệm về hồ sơ và danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” của đơn vị./.                                                                                                  

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Thị Lệ Hằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG………………..

 

 
 
 

Số:……./TTr- …

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

                  Hà Đông, ngày … tháng …năm 2019

 

 

TỜ TRÌNH

                             Về việc…………………………………..

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông

 

          Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-BGD&ĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục,

          Căn cứ báo cáo thành tích của các cá nhân;

          Trường…….…..đã xét chọn và kính trình Phòng Giáo dục và Đào tạo xét trình Bộ GD&ĐT tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho … cá nhân đủ tiêu chuẩn như sau:

1.Cá nhân trong ngành Giáo dục: … người, trong đó:

- Đang làm việc: …….. người;

- Đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ quy định của nhà nước quy định: .. người.

2. Cá nhân ngoài ngành Giáo dục: ...người.

3. Cá nhân người nước ngoài: ……. người.

(có danh sách kèm theo)./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

         

 

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”

 

 
 

 

  1. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:

Họ và tên: ……………………………………………………….Nam, Nữ……….

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………..Dân tộc:………….

Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………….

Chức vụ và nơi công tác  :  …………….……………………………………… ….

Ngày, tháng, năm vào ngành Giáo dục : …………………………………………..

Ngày nghỉ hưu, nghỉ chế độ:………………………………………………………..

Số năm công tác trong ngành Giáo dục:…………………………………………….

Số năm công tác trên địa bàn khó khăn:…………………………………………….

Kỷ luật, Mức kỷ luật (nếu có):….. số QĐ kỷ luật…. thời gian kỷ luật…………….

Tổng số năm được tính để xét tặng Kỷ niệm chương:………………………………

II. QÚA TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC:

Thời gian

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức vụ, nơi công tác

Ghi rõ: Trường, quận (huyện)

(không viết tắt)

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu)

 

Đồng chí................ đã có.....

năm công tác trong ngành Giáo dục và chưa

được nhận Huy chương hoặc Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp

giáo dục” lần nào. (Phần nhận xét này phải viết bằng tay sau đó ký, đóng dấu)

… ngày ….. tháng … năm 2019

Người khai ký

 

 

DANH SÁCH

CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG

KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”

(Kèm theo Tờ trình số:........./TTr… ngày .... tháng .... năm 2019 của…)

 

 
 

 

 

 

TT

Giới tính

Họ và tên

Học hàm, học vị (nếu có)

Chức vụ,

đơn vị công tác

(không viết tắt)

Số năm công tác trong ngành Giáo dục

Đang công tác tại vùng khó khăn

1

Ông

Nguyễn Văn A

 

Hiệu trưởng trường THCS ...

20

 

2

Nguyễn Thị Lan

 

Giáo viên trường Tiểu học …

15

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS ngoài ngành GD

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

Ông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

Thư viện video

Tuyên truyền về An toàn giao thông

Thảm họa tai nạn giao thông Việt Nam - con số biết nói

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 1

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 2

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay: 38

Hôm qua: 260

Tổng số lượt người truy cập1,116,854

Đang online
57

website trường trung học cơ sở lê lợi

Địa chỉ: 160 Lê Lợi - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 33 825 092 - (84-4) 33 825 092