Trang chủ >> THI CỬ

Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn

8/4/2016 7:15:56 AM

         UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Số: 689/KH-PGD&ĐT

                  Hà Đông, ngày 01 tháng 8  năm 2016.

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết

các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học năm học 2016 - 2017

 

            Căn cứ kế hoạch số 2612/ KH- SGD&ĐT ngày 27/6/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học. Phòng Giáo dục và Đào tạo Hà Đông xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG CỦA CUỘC THI:

1. Mục đích:

- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp, khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;

- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm “học đi đôi với hành”;

- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.

2. Nội dung của cuộc thi

Học sinh phát hiện vấn đề và đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn về một trong các chủ đề sau: hiểu biết về pháp luật, an toàn giao thông; phòng chống tham nhũng; bảo vệ chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên, tài nguyên và môi trường biển, đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

Đối tượng dự thi là học sinh trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn quận Hà Đông.

III. SẢN PHẨM DỰ THI:

Sản phẩm dự thi là một bài viết của 01 học sinh (hoặc nhóm 02 học sinh), chưa được công bố, dài không quá 3000 từ, dung lượng không quá 10MB. Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục kèm theo.

Lưu ý: trong tất cả các trang của bài  dự thi, tuyệt đối không thể hiện thông tin tác giả (trừ trang bìa), nếu vi phạm bài thi sẽ bị loại.

IV. TỔ CHỨC CUỘC THI:

- Các trường THCS phát động cuộc thi trong toàn thể học sinh của trường.

- Thí sinh (hoặc nhóm 02 thí sinh) dự thi trên tinh thần tự nguyện; mỗi thí sinh  được tham gia 01 bài dự thi. Các trường nhận bài dự thi của học sinh trường mình và gửi về tổ chuyên môn THCS - phòng Giáo dục và Đào tạo quận (đ/c Phương nhận).

- Nộp bài dự thi: Đồng thời nộp theo 2 hình thức:

+ Nộp bài qua mạng: gửi bài trên web trường học kết nối bằng tài khoản của thí sinh dự thi.

+ Nộp bài trực tiếp: gửi sản phẩm dự thi về phòng Giáo dục &Đào tạo quận Hà Đông kèm theo báo cáo công tác tổ chức cuộc thi tại cơ sở chậm nhất vào ngày 25/12/2016.

 - Ban giám khảo cuộc thi cấp Thành phố chấm bài dự thi để lựa chọn, xếp giải của cuộc thi và chọn sản phẩm dự thi cấp Quốc gia vào tháng 2/2017.

- Tác giả của các sản phẩm được chọn thi cấp quốc gia tiếp tục hoàn thiện, nộp lại sản phẩm đã hoàn thiện qua trường học kết nối vào tháng 3 năm 2017

V. TIÊU CHÍ CHẤM THI:

1. Mục tiêu: Tình huống đặt ra phải là tình huống thực tiễn, gần gũi, thiết thực; có thể giải quyết được bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh.

2. Nội dung: Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được ý nghĩa và tác dụng của việc giải quyết tình huống; nêu được các phương án với cách thức khác nhau trong việc giải quyết tình huống, ưu tiên những giải pháp và cách thức độc đáo, giàu tính sáng tạo và khả thi.

3. Thang điểm:

 

Nội dung

Tiêu chí

Điểm

1. Vấn đề nghiên cứu

- Tình huống thể hiện rõ sự đòi hỏi của thực tiễn/ vấn đề cần giải quyết

- Lí giải về sự cấp thiết của thực tiễn/ vấn đề cần giải quyết

- Xác định các tiêu chí cho giải pháp đề xuất phù hợp với kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của HS

20

2. Thiết kế và phương pháp

- Mô tả sự tìm tòi các giải pháp khác nhau để giải quyết tình huống

- Xác định giải pháp đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn giải quyết vấn đề

- Mô tả kế hoạch và các phương pháp thực hiện giải pháp

30

3. Thực hiện

- Thu thập và phân tích dữ liệu một cách hệ thống

- Áp dụng các phương pháp toán học và thống kê phù hợp

- Thu thập đủ dữ liệu hỗ trợ cho giải thích và các kết luận

30

 

4. Trình bày

- Các minh chứng khoa học được bố trí logic

- Các đồ thị, hình vẽ, tranh ảnh được chú thích rõ ràng

- Cách trình bày thể hiện tư duy chặt chẽ, giàu sức thuyết phục

20

 

Phòng GD&ĐT quận đề nghị các ông (bà) Hiệu trưởng các trường THCS triển khai thực hiện./.

 

 

 Nơi nhận:

- Các trường THCS (để t/hiện);

- Lãnh đạo PGD (để báo cáo);

- Lưu: VT, THCS.

          KT. TRƯỞNG PHÒNG

         PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

         Nguyễn Thị Thu Hương


Phụ lục

Cấu trúc bài viết dự thi

Cuộc thi Vn dụng kiến thức liên môn để giải quyết

các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học

          A/ Trang bìa

          - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố:.......................................

          - Phòng Giáo dục và Đào tạo:.........................................................

          - Trường .........................................................................................

          - Địa chỉ:.........................................................................................

          - Điện thoại:............................................................     .........................

          - Email:............................................................................................

          - Tên tình huống

- Môn học chính được HS vận dụng trong giải quyết tình huống

- Các môn học tích hợp:.....................................................................

          - Thông tin về học sinh (hoặc nhóm không quá 02 học sinh):

          1. Họ và tên.....................................................................................

                   Ngày sinh...................................       Lớp:.........................

          2. Họ và tên.....................................................................................

                   Ngày sinh...................................       Lớp:.........................

         

 

          B/ Các trang tiếp theo

1. Tên tình huống

2. Mục tiêu giải quyết tình huống

3. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình huống

4. Giải pháp giải quyết tình huống

5. Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống

Mô tả quá trình thực hiện, các tư liệu được sử dụng, các thiết bị sử dụng trong việc giải quyết tình huống

6. Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống

  Mô tả ý nghĩa, vai trò của việc giải quyết tình huống được lựa chọn đối với thực tiễn học tập và thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội./.

 

Thư viện video

Tuyên truyền về An toàn giao thông

Thảm họa tai nạn giao thông Việt Nam - con số biết nói

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 1

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 2

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay: 175

Hôm qua: 247

Tổng số lượt người truy cập996,646

Đang online
39

website trường trung học cơ sở lê lợi

Địa chỉ: 160 Lê Lợi - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 33 825 092 - (84-4) 33 825 092