Trang chủ >> THI CỬ

Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp

8/4/2016 7:16:44 AM

         UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Số:  688 /KH-PGD&ĐT

                 Hà Đông, ngày  01 tháng 8  năm 2016.

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học

Năm học 2016 - 2017

 

            Căn cứ kế hoạch số 2611/KH- SGD&ĐT ngày 27/6/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học. Phòng Giáo dục và Đào tạo Hà Đông xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2016 - 2017 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA CUỘC THI:

- Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn;

- Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học;

- Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trung học thành phố Hà Nội và trên toàn quốc.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

Giáo viên THCS trên địa bàn quận Hà Đông

III. HỒ SƠ DỰ THI:

Hồ sơ dự thi bao gồm:

- Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm 02 giáo viên) dự thi (Phụ lục I);

- Phiếu mô tả hồ sơ dạy học (Phụ lục II);

- Hồ sơ dạy học (trong 1 tệp nén có dung lượng không quá 30MB; trang bìa theo mẫu phụ lục III) trong đó chỉ rõ:

+ Tiến trình dạy học theo chủ đề đã xây dựng, được tổ chức thành các hoạt động học của HS theo phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực;

+ Thiết bị dạy học và học liệu hỗ trợ hoạt động học của HS theo tiến trình dạy học đã thiết kế: mô tả dụng cụ thí nghiệm, mô hình, vật thật, video clips, âm thanh, tranh, ảnh, bản đồ, sơ đồ, biểu đồ , sách , báo , tài liệu khoa học...;

+ Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế, kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành (các đoạn video clip minh họa hoạt động dạy học điển hình, sản phẩm của các hoạt động và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của HS).

Lưu ý: trong tất cả hồ sơ dự thi, tuyệt đối không thể hiện thông tin tác giả, đơn vị công tác (trừ phiếu thông tin về giáo viên dự thi), nếu vi phạm bài thi sẽ bị loại.

V. TỔ CHỨC CUỘC THI:

- Các trường THCS phát động cuộc thi trong toàn thể giáo viên của trường.

- Thí sinh (hoặc nhóm 02 thí sinh) dự thi trên tinh thần tự nguyện; mỗi giáo viên được tham gia 01 bài dự thi. Các trường nhận bài dự thi của giáo viên trường mình và gửi về tổ chuyên môn THCS - phòng Giáo dục và Đào tạo quận (đ/c Phương nhận).

- Nộp bài dự thi: Đồng thời nộp theo 2 hình thức:

+ Nộp bài qua mạng: gửi bài trên web trường học kết nối bằng tài khoản của thí sinh dự thi.

+ Nộp bài trực tiếp: gửi sản phẩm dự thi về phòng Giáo dục &Đào tạo quận Hà Đông kèm theo báo cáo công tác tổ chức cuộc thi tại cơ sở chậm nhất vào ngày 25/12/2016 .

 - Ban giám khảo cuộc thi cấp Thành phố chấm bài dự thi để lựa chọn, xếp giải của cuộc thi và chọn sản phẩm dự thi cấp Quốc gia vào tháng 2/2017.

- Tác giả của các sản phẩm được chọn thi cấp quốc gia tiếp tục hoàn thiện, nộp lại sản phẩm đã hoàn thiện qua trường học kết nối vào tháng 3 năm 2017.

VI. TIÊU CHÍ CHẤM THI:

1. Mục tiêu dạy học: Mục tiêu của bài học được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ của chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.  

2. Nội dung dạy học: Thể hiện rõ tính liên môn thông qua mục tiêu và nội dung dạy học về kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau mà học sinh đạt được qua dự án dạy bài học; Nội dung, hình thức, bối cảnh xây dựng bài học gắn liền với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học, phù hợp với điều kiện của nhà trường Việt Nam.

3. Thang điểm:

Nội dung

Tiêu chí

Điểm

1. Kế hoạch và tài liệu dạy học

Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng

10

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

10

Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh

10

Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh

10

Tổ chức hoạt động cho HS

Mức độ sinh động, hấp dẫn HS của phương pháp và hình thức giao nhiệm vụ học tập

5

Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của HS

5

Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập

5

Mức độ hiệu quả trong hoạt động của giáo viên: tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của HS

5

3. Hoạt động của HS

Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả HS trong lớp

10

 

Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của HS trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập

10

Mức độ tham gia tích cực của HS trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

10

Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS

10

 

Phòng GD&ĐT quận đề nghị các ông (bà) Hiệu trưởng các trường THCS triển khai thực hiện./.

 

 

 Nơi nhận:

- Các trường THCS (để t/hiện);

- Lãnh đạo PGD (để báo cáo);

- Lưu: VT, THCS.

          KT. TRƯỞNG PHÒNG

         PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

         Nguyễn Thị Thu Hương


Phụ lục I

Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi

 

          - Sở giáo dục và đào tạo tỉnh/thành phố:.......................................

          - Phòng giáo dục và đào tạo (nếu là giáo viên THCS):.................

          - Trường .........................................................................................

          - Địa chỉ:.........................................................................................

                   Điện thoại:...........................; Email:....................................

          - Thông tin về giáo viên (hoặc nhóm không quá 02 giáo viên):

          1. Họ và tên.....................................................................................

                   Ngày sinh...................................                 Môn :.......................

Điện thoại:...........................; Email:....................................

          2. Họ và tên.....................................................................................

                   Ngày sinh...................................       Môn :.......................

Điện thoại:...........................; Email:....................................

         

 

 


Phụ lục II

Phiếu mô tả hồ sơ dạy học dự thi của giáo viên

         

1. Tên hồ sơ dạy học

2. Mục tiêu dạy học

- Cần mô tả kiến thức, kĩ năng, thái độ của những môn học nào, bài học nào sẽ đạt được trong bài học này.

- Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn nào để giải quyết các vấn đề bài học đặt ra.

3. Đối tượng dạy học của bài học

Mô tả về đối tượng học sinh: số lượng, lớp, khối lớp và những đặc điểm cần thiết khác của học sinh đã học theo bài học.

4. Ý nghĩa của bài học

Mô tả ý nghĩa, vai trò của bài học đối với thực tiễn dạy học, thực tiễn đời sống xã hội.

5. Thiết bị dạy học, học liệu

Mô tả các thiết bị, đồ dùng dạy học, học liệu sử dụng trong dạy học.

Mô tả các ứng dụng CNTT trong việc dạy và học của bài học.

6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học

Mô tả các hoạt động dạy học (mục tiêu, nội dung, cách tổ chức dạy học, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, hoạt động của học sinh, hoạt động của giáo viên) theo tiến trình dạy học đã thực hiện với học sinh trong thực tiễn.

7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Mô tả cách thức, tiêu chí đánh giá kết quả học tập của học sinh.

8. Các sản phẩm của học sinh

Mô tả các sản phẩm của học sinh, minh chứng kết quả học tập của học sinh qua bài học./.


 

Thư viện video

Tuyên truyền về An toàn giao thông

Thảm họa tai nạn giao thông Việt Nam - con số biết nói

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 1

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 2

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay: 193

Hôm qua: 247

Tổng số lượt người truy cập996,664

Đang online
17

website trường trung học cơ sở lê lợi

Địa chỉ: 160 Lê Lợi - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 33 825 092 - (84-4) 33 825 092