Trang chủ >> PHONG TRÀO ĐOÀN ĐỘI

Hướng dẫn Đại hội Liên chi Đội 2018 - 2019

9/27/2018 10:38:28 AM

HỘI ĐỒNG ĐỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG ĐỘI QUẬN HÀ ĐÔNG

***

Số:         - HD/HĐĐ

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

 

Hà Đông, ngày 06 tháng 9 năm 2018

HƯỚNG DẪN

Tổ chức Đại hội Đội TNTP Hồ Chí Minh tại các Liên, Chi đội

nhiệm kỳ 2018 - 2019

 

          Thực hiện Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh; căn cứ chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019, Hội đồng Đội quận Hà Đông triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đội TNTP Hồ Chí Minh tại các Liên, Chi đội nhiệm kỳ 2018 - 2019 với những nội dung cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

          1. Mục đích:

          - Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2018 và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018 - 2019 đồng thời lựa chọn và bầu BCH Liên đội mới có đủ năng lực, điều kiện, có uy tín để lãnh đạo tập thể Liên đội hoàn thành xuất sắc nghị quyết của Đại hội.

          - Đại hội là đợt sinh hoạt quan trọng của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, là ngày hội lớn của các em Đội viên được tiến hành thường xuyên hàng năm theo quy định của Điều lệ Đội, phát huy tinh thần làm chủ của Đội viên và tập thể Liên đội, thực hiện tốt nguyên tắc tự nguyện, tự quản dưới sự hướng dẫn của phụ trách Đội, góp phần xây dựng tổ chức Đội ngày càng vững mạnh.

          - Trong Đại hội, tập thể Đội viên có quyền thảo luận đánh giá những thành tích, những tồn tại của công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong năm học cũ dưới sự hướng dẫn của phụ trách Đội. Đại hội quyết định chương trình công tác của Liên đội trong năm học mới.

          - Đại hội sẽ tạo môi trường cho đội viên và tập thể Liên đội thực hiện quyền, trách nhiệm của mình, đồng thời đề ra mục tiêu phấn đấu rèn luyện cho bản thân trong năm học mới, tạo không khí thi đua sôi nổi của chi đội và tập thể Liên đội ngay từ đầu năm học.

          2. Yêu cầu:

          - 100% Chi đội phải tổ chức Đại hội trước khi tiến hành Đại hội Liên đội.

          - Đại hội phải đảm bảo tính trang trọng, nghiêm túc, đồng thời tạo được không khí vui tươi, đoàn kết nhất trí cao của toàn thể Đội viên.

          - Đội viên cần phát huy cao tính tự giác và tinh thần làm chủ, thấy rõ trách nhiệm, quyền lợi của mình trong việc tham gia xây dựng tổ chức Đội.

          - Lựa chọn và bầu BCH Liên đội mới có đủ năng lực, điều kiện, có uy tín để lãnh đạo tập thể Liên đội hoàn thành xuất sắc Nghị quyết của Đại hội.     

          II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

          1. Đại hội Chi đội: Thời gian diễn ra Đại hội Chi đội  không quá 45 phút. Các Liên đội chủ động xây dựng kế hoạch Đại hội Chi đội tại đơn vị đảm bảo tiến độ, hoàn thành trong tháng 9.

          2. Đại hội Liên đội: Thời gian diễn ra Đại hội Liên đội không quá một buổi, xong trước ngày 10/10/2018

Các Liên đội gửi văn bản, thông tin thời gian tổ chức Đại hội cấp Liên đội về Hội đồng Đội Quận trước ngày tổ chức Đại hội 5 ngày để Hội đồng Đội Quận bố trí cán bộ tới dự và chỉ đạo.

          III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI CẤP LIÊN ĐỘI

          - Ban Giám hiệu, Hội đồng sư phạm nhà trường.

          - Đại diện BCH Đoàn phường trên địa bàn (Liên đội mời).

          - Đại diện Hội đồng Đội Quận.

          IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

          1. Yêu cầu:

          - Điều kiện tổ chức Đại hội:

          + Chi đội: Phải có trên hai phần ba đội viên của chi đội có mặt.

          + Liên đội: Phải có trên hai phần ba đại biểu triệu tập có mặt đại diện cho trên hai phần ba tổng số chi đội trong liên đội.

          - Địa điểm: Có thể ở Hội trường, trong lớp học, phòng truyền thống, nơi có ý nghĩa.

          2. Nội dung và chương trình Đại hội:

          2.1. Đối với Chi đội

          - Tập hợp chi đội, kiểm tra số lượng, tư thế, trang phục của đội viên.

          - Khai mạc Đại hội:

          + Chào cờ (theo Nghi thức Đội).

          + Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, công bố số lượng đội viên dự Đại hội.

          - Bầu Đoàn Chủ tịch (3 -5 đội viên), Đoàn Chủ tịch lên làm việc (Ban Chỉ huy chi đội có thể dự kiến Đoàn Chủ tịch để Đại hội biểu quyết).

          - Đoàn Chủ tịch giới thiệu thư ký Đại hội (1 - 2 đội viên), công bố chương trình và nội dung Đại hội.

          - Đọc báo cáo tổng kết công tác của chi đội trong nhiệm kỳ qua và dự thảo chương trình công tác nhiệm kỳ mới. Đối với chi đội mới thành lập chỉ trình bày dự thảo chương trình công tác nhiệm kỳ mới.

          - Tiến hành thảo luận và biểu quyết những đánh giá trong báo cáo tổng kết và những chỉ tiêu cụ thể trong dự thảo chương trình công tác nhiệm kỳ mới.

          - Phụ trách chi đội hoặc đại diện đại biểu phát biểu ý kiến.

          - Bầu Ban Chỉ huy Chi đội và bầu đại biểu đi dự Đại hội Liên đội:

          + Đoàn Chủ tịch công bố Ban Chỉ huy chi đội cũ hết nhiệm kỳ, nêu tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng được bầu vào Ban Chỉ huy chi đội mới. Số lượng Ban Chỉ huy chi đội thực hiện theo Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh (từ 3-7 thành viên)

          + Biểu quyết thống nhất số lượng bầu Ban chỉ huy chi đội.

          + Ứng cử và đề cử.

          + Nếu có đội viên nào trong danh sách ứng cử và đề cử xin rút tên thì nêu rõ lý do, Đoàn Chủ tịch sẽ hội ý và quyết định có cho đội viên đó rút tên hay không.

          + Biểu quyết chốt danh sách bầu cử.

          + Phần bầu cử.

          + Bầu Ban kiểm phiếu (nếu bỏ phiếu kín): Thống nhất số lượng, danh sách Ban Kiểm phiếu (bằng hình thức giơ tay).

          - Ban Kiểm phiếu làm việc: Ban kiểm phiếu công bố nguyên tắc, thể lệ bầu cử, kiểm tra phiếu, phát phiếu bầu cử, kiểm tra hòm phiếu, hướng dẫn bỏ phiếu và tiến hành bỏ phiếu (phiếu hợp lệ là phiếu bầu đúng tên người trong danh sách bầu cử, không thừa so với số lượng quy định). Người trúng cử phải được trên ½ tổng số phiếu bầu và theo thứ tự từ cao xuống (có thể bầu trực tiếp chi đội trưởng và các chi đội phó).

          - Đại hội giải lao và sinh hoạt văn nghệ (khi Ban Kiểm phiếu làm việc).

          - Ban Kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Nếu bầu lần 1 chưa đủ số lượng, Đại hội tiến hành bầu cử lần 2 trong số những đội viên không trúng cử ở lần 1. Nếu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội để bầu tiếp hoặc sẽ bầu bổ sung trong các kỳ họp sau.

          - Ban Chỉ huy chi đội mới ra mắt Đại hội và phát biểu nhận nhiệm vụ.

          - Nếu phải bầu đại biểu đi dự Đại hội liên đội thì bầu tiếp như trình tự bầu Ban Chỉ huy chi đội.

          - Thư ký trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội; Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết.

          - Tổng kết Đại hội. Đoàn Chủ tịch đánh giá kết quả Đại hội, cảm ơn các đại biểu và tuyên bố bế mạc.

          - Chào cờ bế mạc (Không thực hiện bài trống chào cờ, không hát Quốc ca, Đội ca, không hô khẩu hiệu).

          2.2. Đối với Liên đội

          Đại hội liên đội tiến hành khi các chi đội đã tổ chức xong Đại hội. Đại hội toàn thể đội viên hoặc Đại hội đại biểu do Ban Chỉ huy liên đội quyết định. Thời gian Đại hội không quá một buổi. Đại hội báo cáo kết quả công tác của liên đội nhiệm kỳ qua, thông qua chương trình công tác nhiệm kỳ mới và bầu Ban Chỉ huy liên đội mới.

          Nội dung và chương trình Đại hội:

          - Lễ khai mạc Đại hội.

          + Chào cờ theo Nghi thức Đội (có thể có sinh hoạt truyền thống).

          + Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội và khai mạc Đại hội.

          - Bầu Đoàn Chủ tịch (từ 5 đến 7 đội viên), Đoàn Chủ tịch Đại hội lên làm việc.

          - Đoàn Chủ tịch giới thiệu thư ký của Đại hội (2 đội viên), công bố chương trình và nội dung làm việc của Đại hội.

          - Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác của nhiệm kỳ qua và chương trình công tác của liên đội trong nhiệm kỳ mới.

          - Các đại biểu dự Đại hội thảo luận.

          - Đại diện Hội đồng Đội, cấp ủy Đảng (Ban Giám hiệu) hoặc Tổng phụ trách phát biểu ý kiến.

          - Bầu Ban chỉ huy Liên đội mới:

          + Đoàn chủ tịch công bố Ban Chỉ huy liên đội cũ hết nhiệm kỳ, nêu tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng được bầu vào Ban Chỉ huy liên đội mới. Số lượng Ban Chỉ huy liên đội thực hiện theo Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh (từ 5 - 21 thành viên).

          + Thảo luận và quyết định cơ cấu, số lượng Ban chỉ huy mới.

          + Ứng cử, đề cử.

          Nếu đội viên nào trong danh sách ứng cử và đề cử xin rút tên thì nêu rõ lý do, đoàn chủ tịch sẽ hội ý và quyết định có cho đội viên đó rút tên hay không.

          + Biểu quyết chốt danh sách bầu cử.

          + Phần bầu cử.

          + Bầu Ban kiểm phiếu (nếu bỏ phiếu kín): Thống nhất số lượng, danh sách Ban Kiểm phiếu (bằng hình thức giơ tay).

          - Ban kiểm phiếu làm việc: Ban kiểm phiếu công bố nguyên tắc, thể lệ bầu cử, kiểm tra hòm phiếu, kiểm tra phiếu, phát phiếu bầu cử, hướng dẫn bỏ phiếu và tiến hành bỏ phiếu (phiếu hợp lệ là phiếu bầu đúng tên người trong danh sách bầu cử, không thừa so với số lượng qui định). Người trúng cử phải được trên một phần hai tổng số phiếu bầu và theo thứ tự từ cao xuống (có thể bầu trực tiếp liên đội trưởng hoặc các liên đội phó).

          - Đại hội giải lao và sinh hoạt văn nghệ (khi Ban kiểm phiếu làm việc).

          - Ban kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

          Nếu bầu lần 1 chưa đủ số lượng, Đại hội tiến hành bầu cử lần 2 trong số những đội viên không trúng cử ở lần 1. Nếu bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội để bầu tiếp hoặc sẽ bầu bổ sung trong các kỳ họp sau.

          - Ban Chỉ huy liên đội mới ra mắt Đại hội và phát biểu nhận nhiệm vụ.

          - Thư ký trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội.

          - Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội.

          - Đoàn Chủ tịch đánh giá kết quả Đại hội, cảm ơn các đại biểu, tuyên bố bế mạc.

          - Chào cờ (Không thực hiện bài trống chào cờ, không hát Quốc ca, Đội ca, không hô khẩu hiệu).

          * Lưu ý:

          - Trong quá trình tổ chức, phải chú ý để không khí đại hội diễn ra nghiêm túc; Các văn bản trình bày trong đại hội cần ngắn gọn, súc tích.

          - Trong từng trường hợp cụ thể, nếu Liên đội có sự điều chỉnh chương trình Đại hội cho phù hợp tình hình thực tế của đơn vị, đề nghị báo cáo và xin ý kiến của Hội đồng Đội Quận trước khi tổ chức Đại hội.

          V. TRANG TRÍ ĐẠI HỘI

          -  Cờ Tổ quốc, cờ Đội hoặc huy hiệu Đội, ảnh Bác Hồ hoặc tượng Bác (cờ Đội có thể do đội viên cầm khi chào cờ theo Nghi thức Đội), dòng chữ (market in theo mẫu đính kèm)

 

 

           HỘI ĐỒNG ĐỘI QUẬN HÀ ĐÔNG

     LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC (THCS)................

                             

                             (Logo Đội)

 

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI

Nhiệm kỳ 2018 - 2019

 

Hà Đông, ..../2018

 

 

 

 

 

 


         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC (THCS)................

                      CHI ĐỘI................

                             

                              (Logo Đội)

 

ĐẠI HỘI CHI ĐỘI

Nhiệm kỳ 2018 - 2019

 

Hà Đông, ..../2018

 

 

 

 

 

 


         

 

 

 

 

 

* Khẩu hiệu:

            - nhiÖt liÖt chµo mõng c¸c ®¹i biÓu vÒ dù ®¹i héi liªn ®éi ............................, NhiÖm kú 2018– 2019

            - ®éi viªn thiÕu niªn liªn ®éi......................thi ®ua lËp thµnh tÝch chµo mõng ®¹i héi liªn ®éi, NhiÖm kú 2018– 2019

            - S¸ng suèt lùa chän nh÷ng ®éi viªn  tiªu biÓu vµo bch liªn ®éi, nhiÖm kú 2018 – 2019

 

          VI. HỒ SƠ SAU ĐẠI HỘI

          - Chậm nhất 10 ngày kể từ khi hoàn thành Đại hội Liên đội, các đồng chí Giáo viên TPT Đội nộp các văn bản sau về BCH Đoàn phường để BCH Đoàn phường ra quyết định chuẩn y công nhận BCH Liên đội:

          + Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi nhiệm kỳ 2018 - 2019 (có xác nhận của lãnh đạo đơn vị).

          + Danh sách trích ngang BCH Liên đội.

          + Tờ trình đề nghị công nhận BCH Liên đội của Ban Phụ trách Đội (có xác nhận của lãnh đạo đơn vị).

          + Biên bản kiểm phiếu, biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.

          + Quyết định thành lập Ban Phụ trách Đội nhiệm kỳ 2018 - 2019.

          - Chậm nhất 15 ngày kể từ khi hoàn thành Đại hội Liên đội, các đồng chí Giáo viên TPT Đội nộp các văn bản sau về HĐĐ Quận.

          + Quyết định công nhận BCH Liên đội kèm danh sách trích ngang của BCH Liên đội. (BCH Đoàn phường chuẩn y ký, đóng dấu)

          + Quyết định thành lập Ban Phụ trách Đội. (Ban Giám hiệu ký, đóng dấu)

          VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          1. Hội đồng Đội quận:

          - Chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị được phân công phụ trách tổ chức Đại hội Liên đội đảm bảo đúng thời gian quy định.

          - Phân công các đồng chí UV Hội Đồng Đội quận tham dự Đại hội và báo cáo kết quả Đại hội về Hội đồng Đội Quận.

          2. Đối với Liên đội trực thuộc:

          - Chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội cấp Chi đội.

          - Xây dựng kế hoạch và tham mưu với lãnh đạo nhà trường về thời gian, kinh phí và phân công các thành viên trong Ban Phụ trách Đội chuẩn bị tốt các nội dung để Đại hội Liên đội đạt kết quả tốt.

          Trên đây là Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đội TNTP Hồ Chí Minh tại Liên, Chi đội năm học 2018 - 2019, Hội đồng Đội Quận đề nghị các đồng chí Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội báo cáo cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đồng thời tích cực triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch đã đề ra.        

 

 

 Nơi nhận:

- Hội đồng Đội TP;

- BTV Quận Đoàn;         (báo cáo)

- Phòng GD & ĐT quận; (phối hợp)                    

- UV HĐĐ; 

BCH Đoàn các phường; 

 - Các LĐ trực thuộc; (thực hiện)                

- Lưu HĐĐ.

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI QUẬN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Huyền Trang

 

 

Thư viện video

Tuyên truyền về An toàn giao thông

Thảm họa tai nạn giao thông Việt Nam - con số biết nói

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 1

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 2

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay: 505

Hôm qua: 541

Tổng số lượt người truy cập1,157,252

Đang online
130

website trường trung học cơ sở lê lợi

Địa chỉ: 160 Lê Lợi - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 33 825 092 - (84-4) 33 825 092