Trang chủ >> HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

V/v triển khai dạy học Mỹ thuật THCS theo định hướng phát triển năng lực và hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cho học sinh.

9/1/2017 5:28:12 AM

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

————————

Số: 857/PGD&ĐT-THCS

V/v triển khai dạy học Mỹ thuật THCS theo định hướng phát triển năng lực và hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cho học sinh.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   —————————————

     Hà Đông, ngày 29 tháng 08 năm 2017

 

 

Kính gửi: Ông (bà ) Hiệu trưởng các trường THCS.

 

Thực hiện công văn số 2724/SGD&ĐT-GDPT ngày 18/8/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc triển khai dạy học Mỹ thuật THCS theo định hướng phát triển năng lực và hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cho học sinh.

Phòng GD&ĐT yêu cầu ông (bà) Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện tốt các nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức triển khai dạy học môn Mỹ thuật theo phương pháp mới phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường. Tạo điều kiện cho giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học tích hợp theo chủ đề dựa vào nội dung các bài học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng đôi với từng khối lớp theo qui định, đảm bảo đáp ứng tốt hơn mục tiêu, yêu cầu của môn Mỹ thuật trong chương trình giáo dục cấp THCS hiện hành; Khuyến khích giáo viên thiết kế nội dung dạy học bằng cách sắp xếp lại từ các bài học riêng lẻ trong sách giáo khoa hiện hành, bổ sung hoặc tích hợp những nội dung phù hợp với thực tiễn địa phương thành những bài học theo chủ đề như đã được hướng dẫn trong các đợt tập huấn trước đây. Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch dạy học của giáo viên và quản lý các hoạt động dạy học trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Chỉ đạo các tổ bộ môn, giáo viên tăng cường đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, chú ý việc xây dựng, thiết kế các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, vận dụng kiến thức liên môn giải quyết những tình huống thực tiễn phù hợp với nội dung học tập, với thực tế cuộc sống thúc đẩy hứng thú học tập của học sinh, góp phần rèn luyện kỹ năng sống, phát triển năng lực cá nhân đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội.

3. Chủ động hướng dẫn rà soát nhu cầu của giáo viên, học sinh về tài liệu trang thiết bị học tập, trang bị cho thư viện nhà trường, cho cá nhân đảm bảo tốt hoạt động dạy học Mỹ thuật, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo trong môn học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Nhận được công văn  này, Phòng Giáo dục yêu cầu Ông (bà) Hiệu trưởng các trường THCS nghiêm túc triển khai tới toàn thể giáo viên dạy Mỹ thuật để thống nhất quản lý, chỉ đạo dạy học môn Mỹ thuật năm học 2017-2018 đạt kết quả tốt nhất./.

 Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, liên hệ trực tiếp với đồng chí Bùi Tiến Đạt – Cán bộ Phòng GD&ĐT phụ trách các môn năng khiếu, điện thoại: 0987517583./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lãnh đạo,CV phòng GD&ĐT;

- Lưu VT.

                   KT.TRƯỞNG PHÒNG

                  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

       (Đã ký)      

                   

              Nguyễn Thị Thu Hương

 

Thư viện video

Tuyên truyền về An toàn giao thông

Thảm họa tai nạn giao thông Việt Nam - con số biết nói

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 1

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 2

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay: 41

Hôm qua: 260

Tổng số lượt người truy cập1,116,857

Đang online
59

website trường trung học cơ sở lê lợi

Địa chỉ: 160 Lê Lợi - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 33 825 092 - (84-4) 33 825 092