Trang chủ >> HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

V/v Hướng dẫn công tác NCKH, SKKN năm học 2018-2019.

3/12/2019 11:27:11 AM

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 
 
 

Số: 1009/PGD&ĐT  

V/v Hướng dẫn công tác NCKH, SKKN năm học 2018-2019.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 Hà Đông, ngày 25 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS

 

Thực hiện văn bản số 3920/SGD&ĐT-GDTX-CN ngày 19/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học (NCKH), sáng kiến kinh nghiệm (SKKN), năm học 2018-2019;

Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019,          Phòng GD&ĐT quận Hà Đông hướng dẫn các nhà trường thực hiện công tác NCKH, SKKN năm học 2018-2019 như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

 Nâng cao khả năng tự nghiên cứu khoa học và đúc kết kinh nghiệm ứng dụng tiến bộ khoa học để giải quyết những mâu thuẫn, khó khăn vướng mắc có tính chất thời sự trong công tác quản lý, chỉ đạo, giảng dạy, giáo dục học sinh của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; trao đổi những giải pháp sáng tạo, những cách thức hay, những ý tưởng mới góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục toàn diện và thực hiện các mục tiêu đổi mới của Ngành.

2. Yêu cầu:

- Các nhà trường quán triệt và thực hiện đầy đủ nội dung công tác NCKH, SKKN; nghiêm túc thực hiện quy trình đánh giá để có được sản phẩm NCKH, SKKN thiết thực, khả thi; triển khai hiệu quả, đúng tiến độ, phục vụ tốt công tác quản lý, giảng dạy và giáo dục học sinh; tăng cường phổ biến, áp dụng các đề tài NCKH, SKKN hữu ích vào thực tiễn; tạo điều kiện thuận lợi để công tác NCKH, SKKN thực sự có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục;

- Nội dung nghiên cứu của đề tài phải xuất phát từ thực tiễn, phù hợp với chủ trương và yêu cầu đổi mới của ngành GDĐT trong giai đoạn hiện nay; chú trọng giải quyết những vấn đề thực tiễn giáo dục tại cơ sở;

- Các đơn vị căn cứ vào khả năng đăng ký các đề tài NCKH, SKKN cấp Thành phố, cấp Ngành theo phân cấp quản lý và thời gian quy định.

B. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG TRỌNG TÂM

I. Công tác nghiên cứu khoa học

1. Định hướng nội dung

Nội dung nghiên cứu của đề tài xuất phát từ thực tiễn, phù hợp với chủ trương và yêu cầu đổi mới của ngành GD&ĐT trong giai đoạn hiện nay, đồng thời phải đi sâu giải quyết những vấn đề thực tiễn giáo dục tại cơ sở.

- Đối với công tác quản lý: Xây dựng giáo dục thông minh, nâng cao chất lượng dạy và học ở các nhà trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, không có bạo lực học đường; quản lý chặt chẽ việc dạy thêm học thêm trái quy định; tăng cường cơ sở vật chất trường lớp theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa, tiên tiến và từng bước hiện đại; khắc phục tình trạng thiếu trường học công lập tại khu vực đô thị hóa cao…

- Đối với công tác dạy học: Nâng cao chất lượng giảng dạy tin học, ngoại ngữ; tăng cường giáo dục thể chất, giáo dục nhân cách trong chương trình giáo dục phổ thông; đổi mới chương trình học, sách giáo khoa…; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

2. Hướng dẫn đăng ký đề tài NCKH      

- Đề tài NCKH cấp Thành phố: đăng ký theo hướng dẫn và nộp về Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội trước ngày 15/5/2019.

- Đề tài NCKH cấp Ngành: đăng ký theo hướng dẫn và nộp về Sở GD&ĐT Hà Nội trước ngày 20/11/2018.  

Hồ sơ đăng ký đề tài gồm: 01phiếu đề xuất đặt hàng thực hiện đề tài của đơn vị và 01bản đề cương NCKH, xác nhận áp dụng kết quả nghiên cứu, lý lịch khoa học của đơn vị thực hiện và cá nhân tham gia nghiên cứu (mẫu đề cương đề tài cấp Ngành và cấp Thành phố đăng trên cổng thông tin điện tử của Ngành  http://www.hanoi.edu.vn). Sau khi được duyệt và chỉnh sửa sẽ nhân bản theo yêu cầu của Hội đồng khoa học các cấp.

Thời gian nộp hồ sơ: Đối với đề tài cấp Thành phố cần nộp hồ sơ về phòng GD&ĐT trước ngày 06/5/2019; đối với đề tài cấp Ngành cần nộp hồ sơ trước ngày 20/11/2018 (bộ phận chuyên môn cấp học phụ trách nhận)

II. Công tác sáng kiến kinh nghiệm

1. Định hướng nội dung

Nội dung SKKN là những nội dung, giải pháp mới, nên tập trung vào mộ số lĩnh vực sau:

- Các hoạt động định hướng đổi mới căn bản toàn diện, tiếp cận năng lực người học; ứng dụng mô hình trường học mới, phương pháp dạy - học mới;

- Thực hiện đổi mới nội dung, chương trình và sách giáo khoa, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh;

- Công tác quản lý chỉ đạo, triển khai các hoạt động trong nhà trường;

- Ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và giảng dạy;

- Hoạt động tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên ở đơn vị;

- Công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí;

- Hoạt động xã hội hóa giáo dục trong các đơn vị trường học;

- Xây dựng và tổ chức hoạt động các phòng học bộ môn, phòng thiết bị và đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm; xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động thư viện;

- Tổ chức học 2 buổi/ngày; tổ chức bán trú trong nhà trường, công tác y tế trường học;

- Nội dung, phương pháp tổ chức, cách thức quản lý các hoạt động tập thể trong và ngoài giờ lên lớp;

- Cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh phù hợp yêu cầu đổi mới của ngành và đáp ứng với yêu cầu phát triển xã hội;

- Công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động đoàn thể, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh…

2. Một số quy định chung

- Bản SKKN được in, đóng quyển, độ dài tối đa là 20 trang; đánh máy bằng MS Word, khổ giấy A4, Font Unicode, kiểu chữ Time New Roman cỡ 14, dãn dòng 1.2, lề trái: 3cm, lề phải: 2cm, lề trên:2cm, lề dưới: 2cm; đánh số trang/tổng số trang, căn giữa; ghi tên tác giả, chức vụ, tên đơn vị công tác, tên quận trên trang bìa ngoài. SKKN khi nộp phải có biên bản đánh giá của đơn vị theo quy định.

- Không chấm và công nhận các SKKN của 02 tác giả trở lên.

- Kết quả SKKN ở năm học nào sẽ được tính cho năm học đó (không bảo lưu năm học kế tiếp).

* Lưu ý: SKKN phải được in 02 mặt trên khổ giấy A4; đóng quyển bìa bằng giấy trắng A4 (không đóng bìa bằng giấy màu, không bọc giấy bóng kính).

3. Quy trình đánh giá.

3.1. Cá nhân:

- Đăng ký viết đề tài NCKH, SKKN với tổ chuyên môn vào đầu năm học.

- Báo cáo các giải pháp trong SKKN cùng các minh chứng chứng minh tính hiệu quả, tính thực tiễn trước Hội đồng khoa học cơ sở.

3.2. Tổ chuyên môn:

Các thành viên trong tổ chuyên môn phỏng vấn, thẩm định tính hiệu quả, đánh giá, xếp loại SKKN, tổng hợp và gửi kết quả lên Hội đồng khoa học cấp trường.

3.3. Hội đồng khoa học cấp trường:

- Tổ chức đánh giá, xếp loại những SKKN được tổ chuyên môn gửi lên.

- Nộp SKKN được xếp loại A và các loại báo cáo lên phòng GD&ĐT đúng thời gian quy định.

3.4. Hội đồng khoa học cơ sở (là Tiểu ban giúp việc Hội đồng NCKH-SKKN cấp Quận do Phòng GD&ĐT tham mưu, đề xuất):

- Tổ chức đánh giá, thẩm định những SKKN được các nhà trường xếp loại A.

- Nhập danh sách SKKN được xếp loại A cấp quận vào phần mềm Quản lý SKKN tại địa chỉ www.hanoi.edu.vn/skkn.

- Nộp SKKN và các loại báo cáo về Sở GD&ĐT Hà Nội đúng thời gian quy định.  

4. Thời gian, địa điểm nộp SKKN:          

Nộp SKKN và các loại báo cáo về phòng GD&ĐT theo thời gian quy định.

- Thời gian thu nhận SKKN:

 Dự kiến từ ngày 05/4/2019 đến ngày 10/4/1019 (lịch cụ thể sẽ thông báo vào tháng 3/2019).

- Địa điểm:

Tại bộ phận chuyên môn cấp học - Phòng GD&ĐT quận.

- Hồ sơ nộp, gồm:

+ Danh sách SKKN của cả đơn vị: 01 bản, nộp cùng 01 bản báo cáo hoạt động SKKN năm học 2018-2019;

+ Biên bản chấm SKKN có đủ các thông tin: 2 thành viên chấm ký, có chữ ký của Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội đồng chấm (theo mẫu ở phụ lục đính kèm); kẹp vào sau trang bìa của mỗi SKKN;

+ Bản in SKKN bó theo từng môn học/lĩnh vực, ngoài bó có nhãn ghi rõ đơn vị, SKKN môn/lĩnh vực và số lượng (theo mẫu ở phụ lục đính kèm);

+ Đĩa CD chứa các tệp đề tài SKKN ghi chung vào 01 đĩa, sắp xếp theo thư mục của từng môn học hoặc lĩnh vực viết SKKN. Tên tệp SKKN quy định như sau: Môn hoặc lĩnh vực_lop_tentacgia_tendonvi.doc . Ví dụ: SKKN môn Toán lớp 3 của cô Minh, trường TH Thăng Long sẽ đặt tên tệp: toan_3_Minh_ththanglong.doc.

5. Phương pháp đánh giá và xét chọn:

- Thành lập Hội đồng Khoa học cấp trường:

- Tổ chức chấm SKKN theo đúng tiến độ và qui trình, đảm bảo: Mỗi SKKN đều phải được 02 thành viên chấm, lập biên bản chấm từng SKKN (theo mẫu phụ lục 3).

- Khi chấm, đánh giá xếp loại một SKKN cần căn cứ vào tiêu chuẩn xếp loại, thang điểm là 20. (theo mẫu ở Phụ lục 3)

Xếp loại SKKN:

- Loại A: Từ 17 điểm đến 20 điểm

- Loại B: Từ 14 đến dưới 17 điểm

- Loại C: Từ 10 điểm đến dưới 14 điểm

- Không xếp loại: Dưới 10 điểm.

  6. Công tác phổ biến, ứng dụng, lưu trữ hồ sơ SKKN:

 6.1. Phổ biến và ứng dụng

- Phổ biến phải thể hiện rõ tính mục đích, hiệu quả, cấp thiết của SKKN, phù hợp với thời gian, đối tượng, phạm vi ứng dụng;

 

- Nội dung trình bày phải rõ cách làm hay ý tưởng mới của từng giải pháp mà SKKN đã nêu, đồng thời cần thông qua nhiều ví dụ minh họa tường minh cho mỗi giải pháp;

- Ứng dụng phải kịp thời vào các hoạt động giáo dục của đơn vị, phù hợp với thời gian quy định của Bộ GD&ĐT để nâng cao hiệu quả của việc ứng dụng;

- Mỗi nhà trường tổ chức phổ biến ít nhất 03 lĩnh vực/tổ chuyên môn; gửi lịch phổ biến SKKN của nhà trường ít nhất trước 07 ngày triển khai về phòng GD&ĐT qua địa chỉ Email: nguyenmaidungpgd@gmail.com (đ/c Dung nhận) để tổng hợp theo dõi.

6.2. Lưu trữ hồ sơ

- Các đơn vị lưu trữ đầy đủ các hồ sơ liên quan đến SKKN như: Quyết định thành lập Hội đồng khoa học; Kế hoạch thực hiện công tác SKKN năm học; danh sách đăng ký SKKN của cá nhân; Quyết định thành lập Hội đồng chấm SKKN; phiếu chấm của giám khảo; các bản SKKN; minh chứng về phổ biến, ứng dụng SKKN; phiếu khảo sát chất lượng đối tượng nghiên cứu trước và sau khi thực hiện các giải pháp nâng hiệu quả của SKKN; biên bản thẩm định tính hiệu quả của tổ chuyên môn và Hội đồng khoa học; tập các SKKN tiêu biểu theo môn học, lĩnh vực.   

- Lập sổ theo dõi các SKKN đã phổ biến hằng năm để nắm bắt kịp thời, chính xác tính hiệu quả của SKKN khi ứng dụng.

C. Tổ chức thực hiện

1. Phòng GD&ĐT quận:

- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác NCKH, SKKN năm học 2018-2019 theo đúng văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội;

- Tham mưu với Hội đồng khoa học cấp quận đánh giá và công nhận SKKN của các đơn vị trực thuộc; tổ chức phổ biến toàn Ngành những SKKN tiêu biểu, có chất lượng;

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động SKKN, NCKH của các đơn vị và báo cáo kết quả thực hiện về Sở GD&ĐT Hà Nội đúng thời gian quy định.

2. Đối với các nhà trường:

- Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn công tác NCKH, SKKN của phòng GD&ĐT quận; xây dựng lịch phổ biến và tổ chức phổ biến, ứng dụng những SKKN tiêu biểu, phù hợp với thực tế của nhà trường; các buổi phổ biến SKKN đảm bảo có chất lượng, hiệu quả.

- Đánh giá thi đua cá nhân trong năm học trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác NCKH, SKKN.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của các cấp quản lý giáo dục.

 

Phòng GD&ĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS triển khai nghiêm túc, khuyến khích hoạt động NCKH, SKKN trong nhà trường để hoạt động này thực sự có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của ngành GD&ĐT quận Hà Đông./.

 

Nơi nhận:

- Nh­­­ư trên;

- Lãnh đạo CM cấp học PGD&ĐT;

- L­­­ưu: VT.

TR­­­ƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

Phạm Thị Lệ Hằng

 

Thư viện video

Tuyên truyền về An toàn giao thông

Thảm họa tai nạn giao thông Việt Nam - con số biết nói

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 1

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 2

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay: 542

Hôm qua: 541

Tổng số lượt người truy cập1,157,289

Đang online
8

website trường trung học cơ sở lê lợi

Địa chỉ: 160 Lê Lợi - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 33 825 092 - (84-4) 33 825 092