Trang chủ >> HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

V/v Hướng dẫn các đơn vị thu nộp SKKN năm học 2018-2019

3/12/2019 11:29:04 AM

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 
 
 

Số: 193/PGD&ĐT

V/v Hướng dẫn các đơn vị

thu nộp SKKN năm học 2018-2019.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Hà Đông, ngày  05 tháng 03 năm 2019

 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS.

 

Thực hiện văn bản số 1009/PGD&ĐT ngày 25/9/2018 của phòng GD&ĐT quận Hà Đông về việc hướng dẫn công tác NCKH, SKKN năm học 2018- 2019,

Để đảm bảo tiến độ và thời hạn xét duyệt các danh hiệu thi đua cuối năm học, trong đó có tiêu chí về NCKH, SKKN.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận hướng dẫn các đơn vị về việc tổ chức chấm SKKN cấp trường và giao nộp SKKN để chấm và xét duyệt cấp Quận như sau:

1. Tổ chức phổ biến SKKN:

- Các nhà trường tổ chức phổ biến SKKN có chất lượng cao theo tổ/nhóm chuyên môn, cấp trường; hướng dẫn viết SKKN, biểu điểm chấm SKKN đến từng cá nhân (theo đúng theo nội dung hướng dẫn tại văn bản số 1009/PGD&ĐT ngày 25/9/2018 của phòng GD&ĐT quận Hà Đông).

- Tuân thủ quy định chung khi viết SKKN, cụ thể như sau:

+ Bản SKKN được đánh máy bằng MS Word, khổ giấy A4, Font Unicode, kiểu chữ Time New Roman cỡ 14, dãn dòng 1.2, lề trái: 3cm, lề phải: 2cm, lề trên:2cm, lề dưới: 2cm; đánh số trang/tổng số trang, căn giữa; ghi tên tác giả, chức vụ, tên đơn vị công tác, tên quận trên trang bìa ngoài.

         + Không chấm và công nhận các SKKN của 02 tác giả trở lên.

         + Bản SKKN phải được in 02 mặt trên khổ giấy A4; đóng quyển, có bìa bằng giấy trắng A4 (không đóng bìa bằng giấy màu, không bọc giấy bóng kính); số trang tối đa là 20 trang.

         + Kết quả SKKN ở năm học nào sẽ được tính cho năm học đó (không bảo lưu năm học kế tiếp).

             2. Quy trình nộp SKKN:

2.1. Hồ sơ SKKN:

Sau khi có kết quả chấm của Hội đồng chấm SKKN cấp trường, các đơn vị lập danh sách SKKN đề nghị chấm cấp Quận.

Hồ sơ gồm có:

-  Báo cáo hoạt động SKKN năm học 2018-2019 có đính kèm danh sách tổng hợp kết quả chấm SKKN của đơn vị (01 bản);

-  Danh sách những SKKN được Hội đồng cấp trường chấm xếp loại: A (01 bản);         

- Bản in SKKN được sắp thành tập theo từng môn học/lĩnh vực, ngoài mỗi tập có dán nhãn ghi rõ đơn vị, SKKN môn/lĩnh vực và số lượng;

- Biên bản chấm SKKN có đủ các thông tin của 02 thành viên chấm ký, có chữ ký của Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội đồng chấm kẹp vào sau trang bìa của mỗi SKKN;

- Mỗi nhà trường lập 01 file chung chứa các tệp đề tài SKKN gửi về địa chỉ: nguyenmaidungpgd@gmail.com. Ghi tên file là: tên trường_ số lượng SKKN.

Ví dụ: MN Hoa Hồng_50 SKKN.

+Tên tệp SKKN ghi như sau: Môn hoặc lĩnh vực_lop_tentacgia_tendonvi.doc . Ví dụ: SKKN môn Toán lớp 3 của cô Minh, trường TH Thăng Long sẽ đặt tên tệp: toan_3_Minh_ththanglong.doc.

* Lưu ý: Danh sách SKKN xếp loại A và danh sách đề nghị miễn SKKN của đơn vị gửi bằng văn bản, đồng thời gửi qua E-mail cấp học và địa chỉ E-mail của Đ/c Dung nguyenmaidungpgd@gmail.com.

2.2. Lịch thu nhận SKKN:

TT

Thời gian

Cấp học

Địa điểm, người nhận

Số điện thoại

liên hệ

1

Từ ngày 05/4/2019 đến hết ngày 10/4/2019

+Sáng: từ 7h30’-11h30’;

+Chiều: từ 13h30’-17h30’

Mầm non

Đ/c Hồ Thanh Huyền - Bộ phận Mầm non, PGD&ĐT quận

0902077907

2

Tiểu học

Đ/c Nguyễn Thị Minh Lý - Bộ phận Tiểu học, PGD&ĐT quận

0912067722

3

THCS

Đ/c Quách Thị Lan Hương - Bộ phận THCS,  PGD&ĐT quận

0916810679

3. Đối tượng được miễn SKKN:

- Căn cứ tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 22/2018/TT-BGD&ĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về Công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

- Căn cứ công văn số 1073/PGD&ĐT ngày 09/10/2018 của Phòng GD&ĐT quận Hà Đông về việc hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019. Các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; “Chiến sĩ thi đua Thành phố” thực hiện theo quy định tại Điều 9, Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ (Không được sử dụng thành tích khác để thay thế cho sáng kiến kinh nghiệm).

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thực hiện nghiêm túc việc chấm và giao nộp hồ sơ đề nghị chấm SKKN theo đúng thời gian qui định trên./.

 

Nơi nhận:                                                                                     

- Như trên;

- Hội đồng KH-SK quận;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Phạm Thị Lệ Hằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư viện video

Tuyên truyền về An toàn giao thông

Thảm họa tai nạn giao thông Việt Nam - con số biết nói

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 1

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 2

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay: 490

Hôm qua: 541

Tổng số lượt người truy cập1,157,237

Đang online
118

website trường trung học cơ sở lê lợi

Địa chỉ: 160 Lê Lợi - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 33 825 092 - (84-4) 33 825 092