Trang chủ >> HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

V/v dự Hội nghị phổ biến chuyên môn đầu năm học 2018 - 2019.

9/27/2018 10:24:58 AM

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 
 
 

Số: 973/PGD&ĐT

V/v dự Hội nghị phổ biến chuyên môn

đầu năm học 2018 - 2019.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Hà Đông, ngày 17 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở

                                                                              

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông tổ chức Hội nghị phổ biến chuyên môn cấp trung học cơ sở đầu năm học 2018 - 2019 của Phòng GD&ĐT quận như sau:

1. Nội dung:

Thống nhất triển khai việc thực hiện các nội dung công tác, hoạt động chuyên môn trong trường trung học cơ sở năm học 2018-2019.

          2. Thành phần tham dự:

          - Lãnh đạo, chuyên viên phòng GD&ĐT;

          - Giáo vụ các bộ môn (Thực hiện hướng dẫn chuyên môn bộ môn phụ trách);

          - Các trường THCS: Ban giám hiệu theo môn học được đào tạo, 100% giáo viên các môn học.

          3. Thời gian, địa điểm:

TT

Thời gian

Địa điểm

Các bộ môn

1

14h00’

ngày 20/9/2018

Trường THCS Lê Quý Đôn

- Toán +Tin học, Vật lý + Công nghệ (KTCN)

- Lịch sử, GDCD, Tiếng Anh, Âm nhạc

2

14h00’

ngày 21/9/2018

Trường THCS Lê Lợi

- Hóa học

3

14h00’

ngày 21/9/2018

Trường THCS Lê Quý Đôn

- Sinh + Công nghệ (KTNN), Địa lý.

- Ngữ văn, Mĩ thuật, Thể dục.

 

Phòng GD&ĐT quận Hà Đông giao trường THCS Lê Quý Đôn, THCS Lê Lợi chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí 01phòng học cho mỗi bộ môn thực hiện việc triển khai nội dung chuyên môn theo lịch; Yêu cầu các ông (bà) Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở cử cán bộ, giáo viên dự Hội nghị đúng thành phần, thời gian quy định và in hướng dẫn chuyên môn của phòng GD&ĐT cho giáo viên để làm tài liệu dự hội nghị./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư viện video

Tuyên truyền về An toàn giao thông

Thảm họa tai nạn giao thông Việt Nam - con số biết nói

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 1

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 2

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay: 50

Hôm qua: 260

Tổng số lượt người truy cập1,116,866

Đang online
68

website trường trung học cơ sở lê lợi

Địa chỉ: 160 Lê Lợi - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 33 825 092 - (84-4) 33 825 092