Trang chủ >> HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2018 - 2019

4/11/2019 10:37:30 AM

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm

Năm học 2018 - 2019

 

 
 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HÀ ĐÔNG

 

Căn cứ Quyết định số 1229/QĐ-HĐKH,SK ngày 11/3/2019 của Hội đồng Khoa học, sáng kiến quận Hà Đông về việc kiện toàn Tiểu ban giúp việc Hội đồng Khoa học, sáng kiến ngành Giáo dục và Đào tạo phục vụ xem xét đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Chiến sĩ thi đua Thành phố”;

Thực hiện văn bản số 3920/SGD&ĐT-KHCN ngày 19/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018-2019,

Xét đề nghị của các bộ phận chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo quận,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Thành lập Hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông năm học 2018-2019 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách đính kèm.      

Điều 2. Hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm có nhiệm vụ tổ chức triển khai, thực hiện chấm sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018-2019 theo đúng hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Điều 3. Các bộ phận có liên quan thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo, các ông (bà) Hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học, THCS và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận :

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

Phạm Thị Lệ Hằng

 

 

DANH SÁCH

Hội đồng chấm SKKN năm học 2018-2019

(Đính kèm Quyết định số 308/QĐ-PGD&ĐT ngày  02/04/2019 của  PGD&ĐT quận Hà Đông)

 

 
 

 

 

 

          I. Ban Chỉ đạo, tổ chức chấm SKKN:

1. Chủ tịch Hội đồng:

 Bà Phạm Thị Lệ Hằng - Trưởng phòng GD&ĐT

2. Các Phó chủ tịch Hội đồng:

          - Ông Bạch Ngọc Lợi - Phó trưởng phòng GD&ĐT

          - Bà Đường Thị Lệ - Phó trưởng phòng GD&ĐT

          - Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó trưởng phòng GD&ĐT

3. Thư ký tổng hợp:

-  Bà: Nguyễn Thị Mai Dung - Giáo viên trường TH Phú La.

- Ông Đỗ Tuấn An - Giáo viên trường TH Phú Lương II;

- Ông Dương Quang Huy - Giáo viên trường TH Trần Phú.

4. Các ủy viên:

- Ông: Lê Ngọc Dũng - Chuyên viên phòng GD&ĐT quận.

- Bà: Nguyễn Thị Hồng Phương - Chuyên viên phòng GD&ĐT quận.

- Bà Quách Thị Lan Hương - Chuyên viên phòng GD&ĐT quận.

- Bà Võ Thị Liễu - Chuyên viên phòng GD&ĐT quận.

- Bà: Nguyễn Thị Minh Lý - Chuyên viên phòng GD&ĐT quận.

- Bà Trần Bích Hậu - Chuyên viên phòng GD&ĐT quận.

- Bà: Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Chuyên viên phòng GD&ĐT quận.

- Bà Nguyễn Thị Vinh - Chuyên viên phòng GD&ĐT quận.

- Bà: Lương Thị Hồng Linh - Giáo viên trường mầm non Họa My.

- Bà: Hồ Thanh Huyền - Giáo viên Trường mầm non Quang Trung.

- Bà: Nguyễn Thị Thảo - Giáo viên Trường mầm non 3/2.

II. Các tổ chấm SKKN:

Tổ 1: chấm sáng kiến kinh nghiệm cấp Mầm non

1/ Bà Trần Bích Hậu - Chuyên viên phòng GD& ĐT quận - Tổ trưởng;

2/ Bà Lương Thị Hồng Linh - Giáo viên trường MN Họa My - Thư ký;

3/ Bà Hồ Thanh Huyền - Giáo viên trường MN Quang Trung - Thư ký;

4/ Bà Nguyễn Thị Thảo - Giáo viên trường MN 3/2 - Thư ký;

5/ Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh - Hiệu trưởng trường Mầm non Ánh Dương.

6/ Bà Vũ Thị Hồng Loan - Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Sen.

7/ Bà Đỗ Thị Quỳnh Phương - Hiệu trưởng trường Mầm non 3/2.

8/ Bà Đặng Thị Hương - Hiệu trưởng trường Mầm non Trần Quốc Toản.

9/ Bà Phạm Thị Thanh Hiển - Hiệu trưởng trường MN Tuổi Thần Tiên.

10/ Bà Phạm Thị Kim Huế - Hiệu trưởng trường Mầm non Phú La.

11/ Bà Trần Thị Thanh Nhàn - Hiệu trưởng trường Mầm non Họa My.

12/ Bà Nguyễn Thị Thu An - Hiệu trưởng trường Mầm non Hà Cầu.

13/ Bà Nguyễn Thị Ngà - Hiệu trưởng trường Mầm non Búp Sen Hồng.

14/ Bà Lê Thị Hoàn - Hiệu trưởng trường Mầm non Hà Trì.

15/ Bà Đỗ Thị Thanh Hà - Hiệu trưởng trường Mầm non Sơn Ca.

16/ Bà Nguyễn Thị Mơ - Hiệu trưởng trường Mầm non Văn Khê.

17/ Bà Đặng Thị Thảo - Hiệu trưởng trường Mầm non Quang Trung.

18/ Bà Vũ Thị Hồng Hạnh - Hiệu trưởng trường Mầm non Yên Nghĩa.

19/ Bà Đỗ Thị Kim Oanh - Hiệu trưởng trường Mầm non CGD Victory.

20/ Bà Đỗ Thị Vượng - Hiệu trưởng trường Mầm non Vạn Phúc.

21/ Bà Trịnh Thị Hoan - Hiệu trưởng trường Mầm non Dương Nội.

22/ Bà Nguyễn Thị Ngát - Phó hiệu trưởng trường Mầm non Dương Nội.

23/ Bà Phạm Thị Hoa - Phó hiệu trưởng trường Mầm non 3/2.

24/ Bà Nguyễn Thị Thu - Phó hiệu trưởng trường Mầm non Vạn Phúc.

25/ Bà Bùi Thị Lan - Phó hiệu trưởng trường Mầm non Quang Trung.

26/ Bà Đỗ Thị Kim Thu  - Hiệu trưởng trường Mầm non Lê Quý Đôn.

27/ Bà Đinh Thị Ngọc Hà - Phó hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Sen.

28/ Bà Nguyễn Thị Minh Huệ - Phó HT- Phụ trách trường MN Hoa Mai.

29/ Bà Vũ Vương Kiều Hoa - Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Hồng.

30/ Bà Vũ Thị Hoài - Hiệu trưởng trường Mầm non Sen Hồng.

31/ Bà Dương Thị Thanh Hương - Phó hiệu trưởng trường MN Kiến Hưng.

32/ Bà Nguyễn Mai Khuyên - Phó hiệu trưởng trường Mầm non Sơn Ca.

33/ Bà Ngô Thị Lan - Phó hiệu trưởng trường Mầm non Ánh Dương.

34/ Bà Vũ Thị Hạnh - Phó hiệu trưởng trường Mầm non Bình Minh.

Tổ 2: chấm sáng kiến kinh nghiệm cấp Tiểu học

          1/ Bà Võ Thị Liễu - Chuyên viên phòng GD&ĐT - Tổ trưởng;

2/ Bà Nguyễn Thị Minh Lý - Chuyên viên phòng GD&ĐT - Thư ký;

3/ Bà Nguyễn Thị Mai Dung - Giáo viên trường TH Phú La - Thư ký;

4/ Ông Dương Quang Huy - Giáo viên trường TH Trần Phú - Thư ký;

5/ Ông Trịnh Văn Kỳ - Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Lợi.

6/ Bà: Đỗ Thị Minh Yến - Hiệu trưởng trường Tiểu học Kiến Hưng.

7/ Bà: Bùi Thị Minh Thu - Hiệu trưởng trường Tiểu học Vạn Phúc.

8/ Bà Mai Thị Kim Dung - Hiệu trưởng trường Tiểu học Mậu Lương.

9/ Bà Ngô Thị Hồng Lương - Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Phú.

10/ Bà Cao Lan Hương - Hiệu trưởng trường Tiểu học An Hưng.

11/ Bà Vũ Kim Loan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Đoàn Kết.

12/ Bà Nguyễn Thị Hồng Vân-Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Quốc Toản.

13/ Bà Trần Thị Quyên - Hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Nghĩa.

14/ Bà Vũ Thị Yến - Hiệu trưởng trường Tiểu học Yết Kiêu.

15/ Bà Nguyễn Thanh Vân - Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Du.

16/ Bà Trần Thị Hương - Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Phú La.

17/ Bà Ngô Lan Anh - Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Văn Khê.

18/ Bà Đinh Thị Thao - Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Vạn Phúc.

19/ Bà Đinh Thị Thảo - Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Đoàn Kết.

20/ Bà Nguyễn Thị Phương - Giáo viên trường Tiểu học Vạn Phúc.

21/ Bà Trần Thị Thắm - Giáo viên trường Tiểu học Dương Nội B.

22/ Bà Lê Thị Thanh Tâm - Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Du.

23/ Bà Lê Ngọc Vũ - Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Trãi.

24/ Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Giáo viên Trường Tiểu học Phú Lãm.

25/ Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh - Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi.

26/ Bà Nguyễn Lê Hà - Giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong.

27/ Bà Phạm Thúy Hà - Giáo viên trường Tiểu học Biên Giang.

28/ Bà Nguyễn Thị Nga - Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Trãi.

          Tổ 3: chấm sáng kiến kinh nghiệm cấp THCS

          1/ Bà Quách Thị Lan Hương - Chuyên viên PGD&ĐT - Tổ trưởng;

2/ Bà Nguyễn Thị Hồng Phương - Chuyên viên phòng GD&ĐT - Thư ký;

          3/ Ông Bùi Tiến Đạt - Giáo viên trường THCS Trần Đăng Ninh - Thư ký;

          4/ Ông Đỗ Tuấn An - Giáo viên trường TH Phú Lương II - Thư ký;

          5/ Ông Phạm Tiến Tùng - Giáo viên trường THCS Mỗ Lao - Thư ký;

          6/ Bà Nguyễn Thị Vinh - Chuyên viên Phòng GD&ĐT - Ủy viên;

7/ Ông Nguyễn Liên Lộc - Hiệu trưởng trường THCS Biên Giang.

8/ Bà Nguyễn Thị Xinh - Hiệu trưởng trường THCS Dương Nội.

9/ Bà Tạ Thị Thúy - Hiệu trưởng trường THCS Văn Khê.

10/ Bà Hoàng Thị Minh Phương - Hiệu trưởng trường THCS Lê Hồng Phong.

11/ Bà Lê Minh Nguyệt - Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trãi.

12/ Ông Hoàng Hồng Nam - Hiệu trưởng trường THCS Đồng Mai.

13/ Ông Nguyễn Thế Hảo - Hiệu trưởng trường THCS Lê Quý Đôn.

14/ Bà Trần Thị Lệ Hà - Phó hiệu trưởng trường THCS Phú La.

15/ Bà Nguyễn Khánh Loan - Phó hiệu trưởng trường THCS Văn Khê.

16/ Bà Khuất Thị Thắm - Phó hiệu trưởng trường THCS Dương Nội.

17/ Bà Hoàng Thị Thu Trinh - Hiệu trưởng trường THCS Yên Nghĩa.

18/ Bà Trần Thị Yến - Hiệu trưởng trường THCS Văn Quán.

19/ Bà Nguyễn Thị Bạch Loan - Hiệu trưởng trường THCS Kiến Hưng.

20/ Bà Nguyễn Thị Thu Hiền- Phó hiệu trưởng trường THCS Biên Giang.

21/ Ông Nguyễn Duy Thảo - Phó hiệu trưởng trường THCS Vạn Phúc.

22/ Ông Phạm Tiến Tùng - Giáo viên trường THCS Mỗ Lao.

23/ Bà Nguyễn Thanh Huyền - Giáo viên trường THCS Văn Yên.

24/ Bà Nguyễn Thị Thúy - Giáo viên trường THCS Lê Lợi.

25/ Bà Trần Như Biên - Giáo viên trường THCS Nguyễn Trãi.

26/ Bà Đỗ Thị Yên Ninh - Giáo viên trường THCS Nguyễn Trãi.

27/ Ông Trần Tuấn Anh - Giáo viên trường THCS Nguyễn Trãi.

28/ Ông Nguyễn Thế Vượng - Giáo viên trường THCS Phú Lãm.

29/ Ông Nguyễn Tuấn Anh - Giáo viên trường THCS Nguyễn Trãi.

III. Tổ phục vụ:  

            1/ Bà Đoàn Diệu Anh - Nhân viên phòng GD&ĐT quận;

2/ Bà Lê Thùy Dương - Nhân viên phòng GD&ĐT quận;

            3/ Bà Nguyễn Thị Huyền - Nhân viên phòng GD&ĐT.

4/ Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Nhân viên trường TH Đoàn Kết.

 

 

 

 

 

Thư viện video

Tuyên truyền về An toàn giao thông

Thảm họa tai nạn giao thông Việt Nam - con số biết nói

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 1

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 2

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay: 466

Hôm qua: 541

Tổng số lượt người truy cập1,157,213

Đang online
94

website trường trung học cơ sở lê lợi

Địa chỉ: 160 Lê Lợi - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 33 825 092 - (84-4) 33 825 092