Trang chủ >> HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

KẾ HOẠCH Chấm Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018 - 2019

4/11/2019 10:39:15 AM

 

KẾ HOẠCH

Chấm Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018 - 2019

 

 
 

 

 

 

Căn cứ Quyết định số 1229/QĐ-HĐKH,SK ngày 11/3/2019 của Hội đồng NCKH, SKKN quận Hà Đông về việc kiện toàn Tiểu ban giúp việc Hội đồng Khoa học, sáng kiến ngành Giáo dục và Đào tạo phục vụ xem xét đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Chiến sĩ thi đua Thành phố”;

Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-PGD&ĐT ngày 02/04/2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông về việc thành lập Hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018-2019;

     Tiểu ban giúp việc Hội đồng Khoa học, Sáng kiến quận Hà Đông xây dựng Kế hoạch tổ chức chấm sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) năm học 2018-2019 như sau:

            I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          1. Mục đích:

- Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục tiên tiến là kết quả lao động sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Chấm SKKN, xếp loại, khen thưởng và động viên kịp thời có tác dụng khuyến khích phong trào viết SKKN trong toàn ngành, thúc đẩy tiến bộ khoa học giáo dục và mang lại hiệu quả cao trong quản lý, giảng dạy, đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và thực hiện các mục tiêu đổi mới của ngành.

          - SKKN được các cấp có thẩm quyền công nhận, xếp loại là một trong những tiêu chí để xét danh hiệu thi đua của các cá nhân; lựa chọn những SKKN tiêu biểu để tổ chức phổ biến, áp dụng trong toàn Ngành.

            2. Yêu cầu:

          - Các thành viên Tiểu ban giúp việc Hội đồng chấm SKKN thực hiện nhiệm vụ được phân công, chấm SKKN đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan.

          - Lựa chọn các SKKN xếp loại A có chất lượng để gửi lên Hội đồng chấm SKKN cấp quận và cấp Ngành.

- Các thành viên Tiểu ban giúp việc Hội đồng chấm SKKN tự chịu trách nhiệm về kết quả xếp loại những SKKN được chấm.

            II. NỘI DUNG CHẤM SKKN

          * Đánh giá và xếp loại SKKN theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, gồm 2 nội dung sau:

 

          1. Về hình thức: (Điểm tối đa 2 điểm)

          - Trình bày đúng qui định (Văn bản SKKN được in (font unicode, cỡ chữ 14, dãn dòng 1.2, đóng quyển (đóng bìa, dán gáy,...) (1 điểm)

          - Kết cấu hợp lý: Gồm 3 phần chính (đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, kết luận và khuyến nghị) (1 điểm).

          2. Về nội dung: (Điểm tối đa 18 điểm)

          2.1. Đặt vấn đề: (2 điểm)

- Nêu lý do chọn vấn đề mang tính cấp thiết (1 điểm);

- Nói rõ thời gian, đối tượng, phạm vi nghiên cứu và ứng dụng (0,5 điểm);

- Có số liệu khảo sát trước khi thực hiện giải pháp (0,5 điểm).        

2.2. Giải quyết vấn đề: (14 điểm)

      - Nêu tên SKKN, tên các giải pháp phù hợp với nội hàm (1 điểm);

      - Nói rõ tác dụng của từng giải pháp (1 điểm);

      - Cách làm của mỗi giải pháp thể hiện tính mới, tính sáng tạo (4 điểm);

      - Giải pháp phù hợp với thực tiễn của mỗi đơn vị và đối tượng nghiên cứu, áp dụng (2 điểm);

      - Nêu ví dụ tường minh cho từng giải pháp cụ thể (2 điểm);

      - Có thể áp dụng được ở nhiều đơn vị (0,5 điểm);

      - Nội dung đảm bảo tính khoa học, chính xác (1,5 điểm)

- Có các minh chứng cụ thể: phiếu khảo sát chất lượng trước và sau khi thực hiện các giải pháp ứng dụng (1 điểm);

- Biên bản thẩm định của Tổ chuyên môn liên quan đến SKKN (0,5 điểm);

- Khái quát hóa các giải pháp đã nêu (0,5 điểm).

2.3. Kết luận và khuyến nghị: (Điểm tối đa 2 điểm)

          - Có số liệu khảo sát sau khi thực hiện giải pháp (0,5 điểm);

- Có bảng so sánh đối chiếu số liệu trước và sau khi thực hiện các giải pháp của SKKN (0,5 điểm);

- Khẳng định được hiệu quả mà SKKN mang lại (0,5 điểm);

- Khuyến nghị và đề xuất với các cấp quản lý về các vấn đề có liên quan đến áp dụng và phổ biến SKKN(0,5 điểm).

Tổng số điểm tối đa: 20 điểm

          - Xếp loại A: Từ 17 đến 20 điểm

          - Xếp loại B: Từ 14 đến dưới 17 điểm

          - Xếp loại C: Từ 10 đến dưới 14 điểm

          - Không xếp loại: SKKN dưới 10 điểm hoặc đối với những trường hợp có sự sao chép SKKN hoặc có từ hai SKKN trở lên nội dung giống nhau thì không xếp loại các SKKN giống nhau đó.

           

 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

          1. Trưởng Tiểu ban giúp việc Hội đồng khoa học, sáng kiến quận Hà Đông (Đ/c Phạm Thị Lệ Hằng):

- Phụ trách chung, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

- Chủ trì chấm và trình duyệt kết quả chấm SKKN toàn ngành GD&ĐT với Hội đồng Khoa học, sáng kiến quận.

2. Phó trưởng Tiểu ban giúp việc Hội đồng Khoa học, sáng kiến quận - phụ trách chấm SKKN cấp THCS (Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương):

- Phân công các thành viên chấm SKKN vòng 1, vòng 2, vòng 3.

- Ký xác nhận kết quả xếp loại SKKN vào các biên bản chấm và xét duyệt SKKN.

- Tham gia chấm các đề tài SKKN.

- Thống nhất lựa chọn những SKKN có chất lượng xếp loại A.

- Chịu trách nhiệm về kết quả chấm SKKN của cấp THCS.

3. Phó trưởng Tiểu ban giúp việc Hội đồng Khoa học, sáng kiến quận - phụ trách chấm SKKN cấp Tiểu học (Đ/c Bạch Ngọc Lợi):

- Phân công các thành viên chấm SKKN vòng 1, vòng 2, vòng 3.

- Ký xác nhận kết quả xếp loại SKKN vào các biên bản chấm và xét duyệt SKKN.

- Tham gia chấm các đề tài SKKN.

- Thống nhất lựa chọn những SKKN có chất lượng xếp loại A.

- Chịu trách nhiệm về kết quả chấm SKKN của cấp học Tiểu học.

4. Phó trưởng Tiểu ban giúp việc Hội đồng Khoa học, sáng kiến quận - phụ trách chấm SKKN cấp Mầm non (Đ/c Đường Thị Lệ):

- Phân công các thành viên chấm SKKN vòng 1, vòng 2, vòng 3.

- Ký xác nhận kết quả xếp loại SKKN vào các biên bản chấm và xét duyệt SKKN.

- Tham gia chấm các đề tài SKKN.

- Thống nhất lựa chọn những SKKN có chất lượng xếp loại A.

- Chịu trách nhiệm về kết quả chấm SKKN của cấp học Mầm non.

5. Thư ký tổng hợp: (Đ/c Dung, An, Huy):

* Đ/c Dung: Phụ trách chung, tổng hợp 03 cấp MN; TH; THCS:

+ Tổng hợp danh sách báo cáo Trưởng Tiểu ban, làm Tờ trình báo cáo và nộp hồ sơ về Hội đồng Khoa học, sáng kiến quận.

+ Chuẩn bị các biểu mẫu quy định, biểu tổng hợp điểm, biên bản chấm SKKN giao cho cấp học.

+ Phụ trách nhập toàn bộ SKKN loại A vào phần mềm quản lý SKKN của Sở GD&ĐT sau khi có Quyết định của Hội đồng Khoa học, sáng kiến quận.

+ Nộp hồ sơ SKKN về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị chấm cấp Ngành;

+ Lập dự trù kinh phí chấm SKKN.

* Đ/c Huy: Phụ trách cấp Tiểu học; Đ/c An: Phụ trách cấp Mầm non và THCS:

+ Photo các biểu mẫu quy định, biểu tổng hợp điểm, biên bản chấm SKKN cho cấp học;

+ Nhận bàn giao SKKN, các biên bản chấm, các biểu mẫu, danh sách kết quả chấm từ các Đ/c Tổ trưởng.

+ Ghi đĩa chứa các file SKKN xếp loại A (của cấp học phụ trách) theo mẫu:

Ví dụ:

Tên file: Cấp Mầm non_50 SKKN.

Tên tệp SKKN ghi như sau: Môn hoặc lĩnh vực_lop_tentacgia_tendonvi.doc . Ví dụ: SKKN môn Toán lớp 3 của cô Minh, trường TH Thăng Long sẽ đặt tên tệp: toan_3_Minh_ththanglong.doc.

+ Nộp toàn bộ file SKKN xếp loại A và các tài liệu có liên quan về việc chấm SKKN của cấp học phụ trách cho Đ/c Dung tổng hợp.

6. Tổ trưởng và Thư ký các tổ chấm (do Phó trưởng Tiểu ban cấp học phân công):

- Giao, nhận SKKN cho các thành viên chấm theo sự phân công của Phó trưởng Tiểu ban giúp việc Hội đồng Khoa học, sáng kiến quận.

- Tham gia chấm các đề tài SKKN.

- Tập hợp SKKN và biên bản chấm, trình Phó trưởng Tiểu ban giúp việc Hội đồng Khoa học, sáng kiến quận ký duyệt.

- Nhập toàn bộ kết quả chấm SKKN được giao phụ trách.

- Sau khi chấm, bàn giao SKKN, đĩa chứa các file SKKN, các biên bản chấm và các biểu mẫu, danh sách kèm file kết quả chấm cho Thư ký tổng hợp (biên bản chấm đề tài nào được kẹp vào trang đầu của SKKN đó).

7. Các ủy viên:

- Chấm SKKN theo nhiệm vụ được phân công. Đảm bảo chấm chính xác, công bằng, khách quan, đúng thời gian quy định.

- Trong quá trình chấm, nếu phát hiện có sự sao chép SKKN hoặc có từ hai SKKN trở lên nội dung giống nhau thì không xếp loại các SKKN giống nhau đó.

- Đề xuất những SKKN tiêu biểu để phổ biến, áp dụng trong toàn Ngành.

8. Tổ phục vụ:

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, văn phòng phẩm phục vụ chấm SKKN.

IV. LỊCH LÀM VIỆC

1. Họp Ban chỉ đạo và Hội đồng chấm SKKN:

- Thời gian:

+ Từ 08h00’-11h30’ ngày 11/4/2019: Họp Ban chỉ đạo;

+ Từ 14h00’-16h30’ ngày 11/4/2019: Họp Hội đồng chấm SKKN.

- Địa điểm: Phòng họp S2, Phòng GD&ĐT quận Hà Đông.

- Thành phần: BCĐ chấm SKKN (Trưởng Tiểu ban, các Phó trưởng Tiểu ban, thư ký tổng hợp, tổ trưởng, Thư ký các tổ chấm SKKN; các Ủy viên và Tổ phục vụ).

2. Lịch chấm SKKN: (Từ ngày 12/4/2019 đến ngày 06/5/2019).

- Chấm vòng 1: từ ngày 12/4/2019 đến ngày 18/4/2019

+ Từ 8h00’đến 11h00 ngày 12/4/2019: các giám khảo chấm nhận SKKN tại Bộ phận chuyên môn cấp học;

+ Từ 8h00’đến 11h00 ngày 18/4/2019: các giám khảo bàn giao phiếu chấm vòng 1 và tiếp tục nhận SKKN đổi cặp chéo chấm vòng 2 tại Bộ phận chuyên môn cấp học;

- Chấm vòng 2: Từ 14h00’ ngày 18/4/2019 đến ngày 24/4/2019.

- Ngày 25/4/2019: thống nhất điểm giữa 02 giám khảo và nộp kết quả chấm SKKN cho Tổ trưởng tổ chấm.

+ Từ 8h00' đến 9h30': cấp THCS thống nhất điểm giữa 02 giám khảo;

+ Từ 9h45' đến 11h15': cấp Tiểu học thống nhất điểm giữa 02 giám khảo;

+ Từ 14h00': cấp Mầm non thống nhất điểm giữa 02 giám khảo.

- Chấm vòng 3: từ ngày 26/4/2019 đến ngày 06/5/2019.

- Tổ trưởng, Thư ký các tổ chấm hoàn thành các biên bản, danh sách kết quả chấm, bàn giao SKKN kèm các biểu mẫu cho Thư ký tổng hợp ngày 08/5/2019.

3. Địa điểm nhận SKKN:

- Các thành viên Hội đồng nhận SKKN chấm và bàn giao SKKN sau khi chấm tại các bộ phận chuyên môn Phòng GD&ĐT quận (liên hệ với các Tổ trưởng và Thư ký tổ chấm). Khi nhận và bàn giao SKKN, các thành viên Hội đồng ký vào danh sách giao, nhận SKKN.

- Địa điểm thống nhất điểm chấm giữa 02 giám khảo: tại Hội trường tầng 3, Phòng GD&ĐT quận Hà Đông.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông đề nghị các thành viên Hội đồng chấm SKKN năm học 2018- 2019 căn cứ vào Kế hoạch chủ động thực hiện công việc được phân công đảm bảo đúng nội dung và thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:

- Hội đồng KH, SK quận;

- Bộ phận CM cấp học PGD;

- Các thành viên HĐ chấm SKKN ngành GD&ĐT;

- L­­­ưu: VT.

TR­­­ƯỞNG TIỂU BAN

 

(Đã ký)

 

 

TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT

Phạm Thị Lệ Hằng

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

Thư viện video

Tuyên truyền về An toàn giao thông

Thảm họa tai nạn giao thông Việt Nam - con số biết nói

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 1

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 2

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay: 445

Hôm qua: 541

Tổng số lượt người truy cập1,157,192

Đang online
76

website trường trung học cơ sở lê lợi

Địa chỉ: 160 Lê Lợi - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 33 825 092 - (84-4) 33 825 092